Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Pôdohospodárske poradenstvo

Katalóg poradenských produktov

Katalóg poradenských produktov

  Návrat na zoznam poradenských produktov

Vybrali ste si oblasť - 3. Potravinárstvo / 3.3. Poradenstvo pri príprave špecifikácie produktu pre systém Politiky kvality EÚ – chránené označenia (CHOP, CHZO, ZTŠ)

Fokusová oblasť: 3A
Popis poradenského produktu

1. Názov poradenského produktu: Poradenstvo pri príprave špecifikácie produktu pre systém Politiky kvality EÚ – chránené označenia (CHOP, CHZO, ZTŠ)
2. Stručný popis poradenských činností: Posúdenie potenciálu potravinárskeho produktu, resp. portfólia produktov z hľadiska možností získania niektorého z chránených označení v rámci systému Politiky kvality EÚ s celoeurópskym dosahom. Pomoc pri spracovaní špecifikácie/prihlášky o udelenie označenia a ďalšom postupe.
3. Stručný predpokladaný benefit objednávateľa produktu: Farmár bude odbremenený od náročnej administratívy potrebnej pri spracovaní a predkladaní žiadosti o udelenie chráneného označenia Politiky kvality EÚ.
4. Rozsah činnosti poradcu v hodinách a cena poradenského produktu:
Druh činnosti/Rozsah práce/Z toho v teréne
Spracovanie rešerže: 15 hodín/5 hodín
Spracovanie špecifikácie výrobku: 25 hodín/10 hodín
Pomoc pri úpravách po pripomienkovaní špecifikácie: 10 hodín/5 hodín
Spolu: 50 hodín/20 hodín
5. Ďalšie špecifické náklady potrebné na výkon poradenstva: V prípade potreby a po dohode s objednávateľom - doplnkové materiály dokladujúce kvalitu, tradičnosť a originalitu produktu (napr. kópie z miestnych literárnych zdrojov, obrazový materiál a pod.) zabezpečí objednávateľ alebo poradca.
6. Návrh kritérií na kontrolu splnenia realizácie produktu: Doloženie spracovanej špecifikácie o udelenie označenia v systéme Politiky kvality EÚ, protokol o prevzatí dokumentácie alebo spätná väzba výrobcu.


Poradcovia pre daný produkt

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Vysoká škola poľnohospodárska Nitra, Agronomická fakulta, odbor: Šlachtenie rastlín a semenárstvo
Priebeh zamestnaní: 2000-2004: SZČO - poradenstvo; 2004-2010: PRO ELIT, s.r.o., projektový manažment, poradenstvo; 2010-dodnes: PROUNION, a.s., projektový manažment, poradenstvo.
Kvalifikácia: Vzdelávanie týkajúce sa zákonných požiadaviek na riadenie poľnohospdárskych podnikov a dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky, podľa jednotlivých modulov. Certifikát a zaradenie do Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov.
Teritórium pôsobnosti: Nitriansky, Trnavský, Banskobystrický a Trenčiansky kraj.
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: CHTF SVŠT Bratislava/Odbor: Konzervovanie potravín a technológia mäsa
Priebeh zamestnaní: 05/2019: NPPC - VUP; 02/2014-04/2019: Cloetta Slovakia s.r.o. Levice; 05/2007-01/2014: IDC a.s. Bratislava; 01/2001-04/2007: Aroco s.r.o. Praha; 07/1992-12/2000: VUP Bratislava; 11/1991-06/1992: CHTF STU Bratislava
Kvalifikácia: Absolvent potravinárskeho odboru SŠ, VŠ, dlhoročná prax v potravinárstve na rôznych pozíciách, v rôznych odboroch, absolvent rôznych typov odborných a manažérskych školení (ISO, BRC, Projekt management)
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská technická univerzita/Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Potravinárstvo-mliekarstvo
Priebeh zamestnaní: Majster vo Zvolenskej mliekarni, výskumný pracovník Výskumného ústavu mliekarenského v Žiline, vedúci syrárskeho oddelenia, zástupca riaditeľa, generálny riaditeľ VUM
Kvalifikácia: Absolvent poradenských kurzov po r. 1990 - zahraničná stáž vo Švajčiarsku a v Spolkovej republike Nemecko
Teritórium pôsobnosti: Mliekarenské závody, Farmy na spracovanie mlieka v SR i ČR
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská vysoká škola technická v Bratislave (SVŠT)/Chemicko-technologická fakulta
Priebeh zamestnaní: SVŠT BA: 1995-1997; Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky BA: 2003-2003; VUP: 2003-2014; NPPC, 2015-doteraz.
Kvalifikácia: Kvalifikačný stupeň IIa - SAV Bezpečnosť potravín a moderné metódy spracovania potravín - kurz Michigan State University USA
Teritórium pôsobnosti: Bratislava
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská technická univerzita, Bratislava/CHTF, Odbor: Kvasná chémia a bioinžinierstvo, 1985
Priebeh zamestnaní: Slovenské škrobárne n.p. Trnava: 1985-1986; VUCHT Bratislava: 1986-1997; NPPC: 1997-doteraz
Kvalifikácia: 33 rokov praxe v odbore potravinárstvo
Teritórium pôsobnosti: Bratislavský kraj, celá Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská technická univerzita v Bratislave/Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Odbor Biotechnológie
Priebeh zamestnaní: 09/2019: Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska; 09/2016-09/2019: STU v Bratislave; 04/2014-08/2016: VÍNO MATYŠÁK
Kvalifikácia: konferencia OIV, semináre
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská technická univerzita/FCHPT, Odbor biotechnológie
Priebeh zamestnaní: Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky
Kvalifikácia: Iné vzdelávanie
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00