Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Pôdohospodárske poradenstvo

Register záujemcov o poskytovanie poradenských služieb v rámci opatrenia 2.1

Register záujemcov o poskytovanie poradenských služieb v rámci opatrenia 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 -2022

V roku 2017 bol schválený zákon č. 280/2017 Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. V § 22 tohto zákona je zadefinovaný Pôdohospodársky poradenský systém a podmienky, ktoré pôdohospodársky poradca musí spĺňať:

  • má ukončené stredoškolské vzdelanie v učebnom odbore alebo v študijnom odbore so zameraním na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rozvoj vidieka, veterinárne vedy alebo potravinárstvo podľa osobitného predpisu a najmenej päť rokov praxe v príslušnom učebnom odbore alebo v poradenstve v poľnohospodárstve alebo vysokoškolské vzdelanie a najmenej tri roky praxe najmä v poľnohospodárstve, v potravinárstve, v oblasti veterinárneho lekárstva, lesníctva, práva alebo poradenstva v poľnohospodárstve,
  • absolvoval odbornú prípravu poradcov organizovanú poverenou osobou podľa § 22 odseku 4 písm. a) zákona č. 280/2017 Z.z.,
  • je držiteľom certifikátu o odbornej spôsobilosti poradcu alebo obdobného osvedčenia vydaného v inom členskom štáte.

PPA vydala výzvu č. 39/PRV/2019 pre Opatrenie 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa, ktorá bola zverejnená dňa 21. 06. 2019.  V prípade Vášho záujmu poskytovať poradenské služby v rámci PRV je potrebné sa zaregistrovať a zaslať nám relevantné doklady. Na našej stránke nižšie je zverejnený kontaktný formulár, ktorý slúži na registráciu záujemcov o poskytovanie poradenstva v rámci opatrenia 2.1.

Následne je potrebné zaslať na adresu: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Centrum pôdohospodárskeho poradenstva a celoživotného vzdelávania, Akademická č. 4, 949 01 Nitra tieto doklady:

  • overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • potvrdenie o odbornej praxi (je možné nahradiť čestným vyhlásením)
  • životopis vo formáte europass

Na základe vyplneného formulára  a zaslania vyššie uvedených dokladov budeme všetkých záujemcov informovať o všetkých dôležitých skutočnostiach v procese vzdelávania a certifikácie pôdohospodárskych poradcov.

Kontaktný formulár

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00