Konferenčné služby

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Objednávateľ svojím súhlasným konaním, objednaním konferenčných služieb potvrdzuje, že sú mu nižšie uvedené storno podmienky známe, súhlasí s nimi a prijíma ich v plnom rozsahu. Objednávateľ ďalej berie na vedomie dodacie podmienky a uhradí finančnú čiastku za objednané priestory, didaktickú techniku a služby v plnej výške v hotovosti alebo faktúrou. Zaväzuje sa šetriť  využívaný majetok a v prípade jeho poškodenia alebo straty uhradí vzniknutú škodu.

Objednávateľ potvrdzuje, že prenajaté konferenčné priestory sa budú využívať výlučne na informačné a vzdelávacie aktivity. Vylučuje sa využitie na aktivity politických strán a hnutí.

Storno podmienky
Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne s uvedením: mena objednávateľa, kontaktných údajov, termínu a času akcie a dôvodu zrušenia akcie. Je potrebné ho zaslať čo najskôr písomne e-mailom, faxom alebo poštou. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia akcie.

Výška storno poplatku v prípade zrušenia akcie :

  • 10 a viac dní pred uskutočnením akcie - bez poplatku
  • 9 - 3 dní pred uskutočnením akcie - 25 % z ceny za objednané služby
  • 2 - 1 deň pred uskutočnením akcie - 50 % z ceny za objednané služby
  • do 24 hodín pred uskutočnením akcie - 100 % z ceny za objednané služby
  • nekonanie akcie bez uskutočneného storna - 100 % z ceny za objednané služby

Pri platbe v hotovosti bude úhrada prebiehať až po odovzdaní kľúča od konferenčnej miestnosti.

Presná cena za konferenčné služby sa vypočíta na základe času prevzatia a odovzdania kľúča od miestnosti + doplnkové služby.

Objednávateľ kongresových priestorov preberá zodpovednosť za účastníkov školenia a za dodržiavanie všetkých aktuálne platných hygienicko – epidemiologických opatrení ÚVZ SR a/alebo RÚVZ.

Objednávateľ kongresových priestorov zabezpečí v rámci svojho podujatia dezinfekciu rúk, určí bezpečné intervaly sedenia v prenajatých priestoroch a zabezpečí od účastníkov vyplnené dotazníky o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní, resp. preukázania sa negatívnym výsledkom PCR testu podľa opatrení a usmernení ÚVZ SR a/alebo RÚVZ. Pri príznakoch ochorenia COVID- 19 vylúči účastníka z akcie.