Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Základné informácie

O nás

O nás

Agroinštitút Nitra, štátny podnik je viac ako 50 rokov rezortným vzdelávacím zariadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Poskytuje široké portfólio služieb hlavne v oblasti ďalšieho odborného a celoživotného vzdelávania, odbornej prípravy a certifikácie pôdohospodárskych poradcov, a tiež v oblasti budovania odborne špecializovaného knižničného fondu. Prostredníctvom oddelenia Informačných služieb a technológií zabezpečuje spojenie s národným a medzinárodným prostredím a to tvorbou, prevádzkou a aktualizáciu internetových stránok. Realizuje vzdelávacie projekty na národnej i medzinárodnej úrovni. Agroinštitút Nitra, štátny podnik je hostiteľskou organizáciou informačného centra Europe Direct Nitra. Portfólio služieb dopĺňajú hotelovékonferenčné služby.

Ako rezortné vzdelávacie zariadenie MPRV SR zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie a odbornú prípravu pre široký okruh pracovníkov agrosektoru. Rezortnú koncepciu a zámery ďalšieho vzdelávania rozpracováva do konkrétnych vzdelávacích programov,  modulov a vzdelávacích projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Zabezpečuje odbornú prípravu a overovanie odbornej spôsobilosti pôdohospodárskych poradcov, vydáva osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy, spravuje Centrálny register pôdohospodárskych poradcov a rozvíja a prevádzkuje informačný systém pre poradenstvo www.agroporadenstvo.sk.

Pod gesciou MPRV SR  zastrešuje Agroinštitút Nitra dve unikátne  pracoviská a tým je Národné  stredisko AGRIS FAO  a Depozitná knižnica FAO. Aktivity oboch pracovísk spadajú do odborno-technických kapitol Programu FAO, ktoré sa SR zaviazala podporovať a rozvíjať. Cieľová skupina, pre ktorú sú určené výstupy a služby sú členské krajiny FAO, národná a medzinárodná pôdohospodárska komunita, vedecko-výskumná základňa rezortu, akademické inštitúcie, profesijné zväzy a združenia, poradcovia, študenti.

Agroinštitút Nitra tiež zabezpečuje spojenie rezortu pôdohospodárstva s národným a medzinárodným prostredím prostredníctvom informačných služieb a technológií predovšetkým tvorbou, prevádzkou a aktualizáciou internetových stránok rezortu pôdohospodárstva a špecializovanej štátnej správy: www.land.gov.sk, www.agroforum.sk, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, stránok Značka kvality, Politika kvality, Školské ovocie.

Spolupracuje s mnohými organizáciami v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ale aj mimo rezortu. Našimi dlhoročnými partnermi sú ÚKSUP, SPF,  pracoviská vedy a výskumu, univerzity, stredné odborné školy, profesijné komory, zväzy a združenia, mimovládne organizácie.

Agroinštitút Nitra je členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých SR, Európskej asociácie vzdelávania dospelých, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Vidieckeho parlamentu, členom Slovenskej asociácie knižníc a členom medzinárodnej siete knižníc AGLINET, Zväzu hotelov a reštaurácií na Slovensku a Nitrianskej organizácie cestovného ruchu.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00