Pôdohospodárske poradenstvo

Katalóg poradenských produktov

Katalóg poradenských produktov

  Návrat na zoznam poradenských produktov

Vybrali ste si oblasť - 2. Živočíšna výroba / 2.4. Analýza populačnej dynamiky a zdravotného stavu malej poľnej zveri v poľovných revíroch

Fokusová oblasť: 4A
Popis poradenského produktu

1. Názov poradenského produktu: Analýza populačnej dynamiky a zdravotného stavu malej poľnej zveri v poľovných revíroch
2. Stručný popis poradenských činností: V poľovných revíroch juhozápadného Slovenska vykonáme analýzu populačnej dynamiky a zdravotného stavu malej poľnej zveri (zajac poľný, bažant poľovný, jarabica poľná) z odobratých vzoriek z ulovenej zveri počas schválených poľovačiek v riadnej poľovníckej sezóne 2017/2018.
Analýza pozostáva:
a) z odberu vzoriek krvi z minimálne 6 jedincov ulovených zvierat v priebehu poľovačky (kým nedôjde k jej zrazeniu alebo hemolýze),
b) z určenia pohlavia všetkých ulovených zvierat a získania očnej gule na stanovenie veku ulovených zvierat – základné parametre pre analýzu populačnej dynamiky v revíri,
c) z patologicko anatomickej pitvy ulovených zvierat (min. 6 zvierat z revíru),
d) zo sérologickej analýzy protilátok v krvi proti pôvodcom vytipovaných infekčných chorôb prenosných na človeka (brucelóza, tularémia, leptospiróza, chlamydióza, Q-horúčka a toxoplazmóza, e) zo stanovenia prítomnosti pôvodcu typickej zajačej infekčnej choroby Syndrómu nekrotizujúcej pečene zajacov - vírus EBHS, ktorý sa môže podieľať na znižovaní stavov zajačej zveri,
f) z koprologickej analýzy prítomnosti endoparazitov – kokcídií tráviaceho traktu a helmintov dýchacieho a tráviaceho traktu.
Po vykonaní analýz, zosumarizovaní a vyhodnotení výsledkov bude obhospodarovateľovi poľovného revíru zaslaný protokol, ktorý bude obsahovať výsledky prevalencie protilátok proti pôvodcom infekčných chorôb a prevalencie a intenzity infekcie parazitóza komentár výsledkov so závermi a prípadnými odporúčaniami pre odstránenie, resp. nápravu problémov.
3. Stručný predpokladaný benefit objednávateľa produktu: Obhospodarovateľ revíru na základe protokolu a návrhov opatrení pod odborným dozorom priebežne odstraňuje problémy a ich príčiny v obhospodarovaní malej poľnej zveri a zlepšuje produkciu.
4. Rozsah činnosti poradcu v hodinách a cena poradenského produktu:
• 17 hodín odborného výkonu za poľovnícku sezónu na jeden revír
• Laboratórne analýzy vzoriek (formou služieb budú zabezpečené sérologické analýzy, koprologické vyšetrenie, bakteriologické vyšetrenie, stanovenie vírusu EBHS)
5. Ďalšie špecifické náklady potrebné na výkon poradenstva: V prípade potreby, po dohode s objednávateľom analýzy krmív, analýzy úhynov zabezpečí objednávateľ (obhospodarovateľ poľovného revíru), alebo poradca.
6. Návrh kritérií na kontrolu splnenia realizácie produktu: Doloženie ročných protokolov a vyjadrenie obhospodarovateľa revíru o úspešnosti, resp. realizovateľnosti návrhov opatrení poradcu.


Poradcovia pre daný produkt

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Vysoká škola veterinárna Košice, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/VŠV: Všeobecné veterinárske lekárstvo, 1989. SPU: Všeobecná zootechnika, 2010
Priebeh zamestnaní: 1.7.1989-30.09.1989: Okresné veterinárne zariadenie, Liptovský Mikuláš; 1.10.1989-31.08.1990: Vojenská prezenčná služba; 1.9.1990-31.12.2005: Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 949 92 Nitra; 1.1.2006-31.12.2009: Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky; 1.1.2010-31.12.2013: Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky; 1.1.2014-doteraz: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky.
Kvalifikácia: 28 ročná prax vo výskume zameranom na problematiku chovu a zverozdravotnej problematiky poľovnej zveri, a vybrané aspekty biológie a ekológie poľovnej zveri. Dlhoročná prax v dištančnej imobilizácii zveri a zdivených zvierat. Držiteľ osvedčení pre navrhovanie a vykonávanie postupov na zvieratách pre vedecké a vzdelávacie účely (hydina, hlodavce a králik domáci, hospodárske zvieratá). Držiteľ zbrojného preukazu pre držanie a nosenie zbrane, a streliva na poľovné účely, a pre výkon zamestnania.
Teritórium pôsobnosti: Nitriansky, Trnavský, Bratislavský kraj
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Špeciálna živočíšna produkcia
Priebeh zamestnaní: 2000-2002: Koppert s.r.o., 2010-2013: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014-2018: Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Kvalifikácia: Vyššia skúška z poľovníctva a manažmentu chovu poľovnej zveri; Hygiena zveriny a ochrana zdravia osôb; Moderné chovateľské postupy vo včelárstve
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00