Pôdohospodárske poradenstvo

Katalóg poradenských produktov

Katalóg poradenských produktov

  Návrat na zoznam poradenských produktov

Vybrali ste si oblasť - 2. Živočíšna výroba / 2.15. Ambulantné poradenstvo na farme chovu dojných oviec

Fokusová oblasť: 2A
Popis poradenského produktu

1. Názov poradenského produktu: Ambulantné poradenstvo na farme chovu dojných oviec
2. Stručný popis poradenských činností: Poradenstvo bude zamerané na 4 oblasti chovateľského roka, rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujúcim ekonomiku chovu dojných oviec a to:
• obdobie prípravy bahníc a baranov na pripúšťanie a samotný priebeh pripúšťania,
• obdobie prípravy bahníc na bahnenie a priebeh bahnenia,
• obdobie odchovu jahniat,
• obdobie pastevného obdobia spojeného s dojením oviec.
Súčasťou návštevy chovu v približne 3 mesačných intervaloch bude vždy analýza chovu z hľadiska produkčných a reprodukčných parametrov, výživy, zdravotného a kondičného stavu oviec všetkých kategórií a z hľadiska kvality produkcie. Urobená bude kontrola plnenia návrhov z predchádzajúceho kontrolného dňa, s analýzou problémov a návrhom na ich riešenie. Vypracovaná bude komplexná správa o stave chovu s definovaním problémov a ich príčin a návrhom konkrétnych opatrení pre ich odstránenie.
3. Stručný predpokladaný benefit objednávateľa produktu: Chovateľ dojných oviec na základe štvrťročných správ a návrhov opatrení, pod odborným dohľadom poradcu, priebežne odstraňuje problémy a ich príčiny a tým zlepšuje produkciu a ekonomiku výroby chovaných dojných oviec.
4. Rozsah činnosti poradcu v hodinách a cena poradenského produktu: 12 hodín odborného výkonu za približne štvrťrok (podľa vyššie uvedených oblastí), z toho 8 hodín výkon na farme dojných oviec a 4 hodiny spracovanie správy. Spolu 48 hodín za rok.
5. Ďalšie špecifické náklady potrebné na výkon poradenstva: V prípade potreby, po dohode s objednávateľom poradenského produktu, zabezpečí - analýzy krmív, metabolické testy, výsledky z kontroly úžitkovosti a iné dôležité podklady potrebné k objektívnej analýze chovateľ alebo poradca.
6. Návrh kritérií na kontrolu splnenia realizácie produktu: Doloženie štvrťročných správ a vyjadrenie chovateľa o úspešnosti, resp. realizovateľnosti návrhov opatrení poradcu.


Poradcovia pre daný produkt

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Vysoká škola poľnohospodárska v NItre/Agronomická fakulta
Priebeh zamestnaní: 1996-súčasnosť: AGRIFOP, a.s. Stakčín
Kvalifikácia: 101-Životné postredie, 102-Verejné zdravie-zdravie zvierat a rastlín, 103-Identifikácia a evidencia zvierat, 104-Oznamovanie chorôb, 105-Starostlivosť o zvieratá, 106-Dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav pôdy, 107-Bezpečnosť pri práci (Normy bezpečnosti pri práci založené na právnych predpisoch Spoločenstva), 113-Inovačné vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov SR-Zákonné požiadavky na riadenie a dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky a normy bezpečnosti pri práci založené na právnych predpisoch Spoločenstva
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Odbor: Špeciálne chovateľské odvetvia
Priebeh zamestnaní: 2009-2016: (2 mesiace v každom uvedenom roku): Dohoda o pracovnej činnosti študenta, PD Dobrá Niva; 03-05/2018: Dohoda o pracovnej činnosti študenta, VÚPOP, telefonická a emailová podpora pre žiadateľov o priame platby; 06/2018-súčasnosť: SZČO, Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá, Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve, Poskytovanie služieb súvisiacich s poradenstvom v živočíšnej výrobe, Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.
Kvalifikácia: 08-09/2017: Stáž v Zoo Zlín - získaný certifikát
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republka
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské I. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Priebeh zamestnaní: SZČO
Kvalifikácia: Bakalárska skúška zo živočíšnej výroby, Kurz chovu dojčiacich kráv
Teritórium pôsobnosti: Banskobystrický kraj
Kontaktovať poradcu  

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00