Medzinárodné projekty

Ukončené projekty medzinárodnej spolupráce

  Projekt ECEVE

ECEVE- Implementácia E-learningového obsahu pre energeticky úsporné poľnohospodárstvo v odbornom vzdelávaní.
 

Ciele projektu ECEVE sú spojené s európskou politikou v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré boli definované v "Záveroch Rady o strategickom rámci európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy - ET 2020" v Bruseli ako aj Lisabonskou stratégiou. V oboch týchto dokumentoch odborné vzdelávanie a príprava zohráva kľúčovú úlohu v socio-ekonomikej oblasti, v oblasti životného prostredia a inovačných technológií. Zároveň bolo konštatované, že európske systémy vzdelávania a odbornej prípravy by sa mali stať prioritnou záležitosťou roku 2010, pričom dôraz sa kladie najmä na spoluprácu inštitúcií zameraných na oblasť odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Z tohto hľadiska je projekt ECEVE investíciou do odborného vzdelávania prostredníctvom zavádzania najnovších poznatkov do vzdelávacieho obsahu a inovatívnych vzdelávacích metód. Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, energetickej účinnosti a klimatických zmien a ich aplikácia v poľnohospodárstve, umožní zvýšenie ľudského potenciálu cieľovej skupiny v rámci poľnohospodársko-potravinárskeho sektora.
 

Prvoradým cieľom projektu je pripraviť vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu s hlavným dôrazom na oblasť obnoviteľných zdrojov energie, základné postupy pre zníženie energetickej náročnosti farmy, teória klimatických zmien alebo následky emisií skleníkových plynov. Ako vzdelávacie metódy sú použité metódy blended learningu podporované Web 2.0 technológiami ako sú blogy, wiki a diskusné fóra. Pozornosť sa venuje aj zdokonaleniu jazykových zručností – vďaka medzinárodnému konzorciu a prednáškam odborníkov z rôznych krajín. Projekt, vďaka účasti inštitúcií zaoberajúcimi sa odborným vzdelávaním a prípravou, berie do úvahy aj Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET).

Po druhé, projekt osloví učiteľov - odborníkov pre novovzniknutý študijný program. Prostredníctvom pilotného kurzu projekt poskytne príležitosť oboznámiť pedagógov s poznatkami z oblasti obnoviteľných zdrojov energie a ich efektívneho využívania, energetického auditu a klimatických zmien. Pilotný kurz sa bude realizovať prostredníctvom metód dištančného vzdelávania.

Vytvorenie nového vzdelávacieho programu obsahovo zameraného na najnovšie poznatky z oblasti obnoviteľných zdrojov energie, moderné vzdelávacie metódy a ich zdieľanie prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, môžu zvýšiť záujem mladých ľudí o odborné vzdelávania a zvýšiť ich kompetencie v oblasti využívania OZE, energetického auditu, ekológiu a klimatické zmeny a tak zvýši ich šance na trhu práce. Vzdelávanie prostredníctvom informačných a komunikačných technológií zvýši kompetencie účastníkov v oblasti IKT. Vďaka spolupráci medzi odbornými školami v rámci celej Európy bude možné implementovať zásady ECVET do praxe a zvýšiť mobilitu študentov a učiteľov. Tieto skutočnosti, spolu so študijnými materiálmi v anglickom jazyku umožnia zlepšiť jazykové zručnosti študentov a pedagógov. Študijné materiály, ktoré sú k dispozícii v online forme a obsahujú najnovšie poznatky z oblasti OEZ je možné využiť nielen pre partnerov projektu ECEVE ale aj záujemcov z iných európskych krajín.
 

http://eceve.org/

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00