Medzinárodné projekty

Ukončené projekty medzinárodnej spolupráce

  Profesionálna spôsobilosť a certifikácia poradcov v poľnohospodárstve v prostredí konkurenčného trhu obchodných služieb (AAC)

Medzinárodný projekt s účasťou partnerských organizácií z Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Poľska a Slovenska

Vznik projektu

Projekt vznikol na základe potreby prijať zmeny zavedené novou Spoločnou poľnohospodárskou politikou EÚ, ktoré vojdú do platnosti v roku 2007. Hlavnými cieľmi Spoločnej poľnohospodárskej politiky sú rozvoj vidieka a viacúčelové poľnohospodárstvo.

Jednou zo súčastí týchto zmien je aj novo vzniknutá povinnosť pre členské štáty, a to zaistiť poľnohospodárske poradenstvo v takom rozsahu, aby všetky poľnohospodárske podniky aj súkromní poľnohospodári boli schopní dodržiavať opatrenia týkajúce sa zlepšenia ochrany prírody a welfare zvierat. Dodržanie týchto opatrení je podmienkou pre vyplácanie dotácií poľnohospodárom.

Nariadenie Rady EÚ č. 1782/2003 ukladá všetkým členským štátom povinnosť vytvoriť v tejto oblasti vlastný poradenský systém.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je analýza a porovnanie poradenských systémov v krajinách zúčastnených na projekte, hlavne z hľadiska profesionálnej prípravy poradcov, ich kvalifikácie a certifikácie.

Toto porovnanie má byť použité na návrh poradenského systému, ktorý by bol čo najefektívnejší.

Partneri na projekte

 • Koordinátor projektu:
  Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha (ČR)
 • Agroinštitút Nitra (SR)
 • Poľnohospodárske poradenské centrum Brwinów (Poľsko)
 • Szent István University (Maďarsko)
 • Ústav vzdelávania a poradenstva Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka (Maďarsko)
 • Triesdorf Consult (Nemecko)
 • Vládne prezídium Saska (Nemecko)
 • Spolkové ministerstvo poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, životného prostredia a vodného hospodárstva (Rakúsko)

Úlohy

 • Efektívnejší prístup k profesionálnej príprave poradcov.
 • Propagácia myšlienky potreby odborného tréningu poradcov v procese inovácie.
 • Vytvorenie základne pre ďalšiu spoluprácu v oblasti kvalifikácie poradcov a ich akreditácie, čo v budúcnosti umožní rozvoj jednotnej koncepcie v tejto oblasti.
 • Formulácia požiadaviek na kvalifikáciu a profesionálnu prípravu poradcov – tieto výstupy bude možné použiť v rôznych krajinách – podľa ich potrieb.
 • Prvé kroky vedúce k vytvoreniu stálej medzinárodnej pracovnej skupiny, zloženej zo zástupcov národných certifikačných orgánov, ktorá bude môcť v budúcnosti koordinovať, obnovovať a zlepšovať všeobecný štandard poradcov.

Hlavné výstupy projektu

Analýza a porovnanie poradenských systémov vjednotlivých krajinách a ich prezentácia prostredníctvom:

 • webovej stránky v anglickom jazyku (www.agroextension.net)
 • tlačených materiálov v anglickom jazyku a v jazykoch všetkých partnerov zúčastnených na projekte (novinky, letáky, atď.)
 • informačné elektronické médium (CD– ROM)
 • semináre, stretnutia, workshopy
  • PRAHA, Česká republika, november 2005
  • NITRA, Slovenská republika, jún 2006
  • BUDAPEŠŤ, Maďarsko, október 2006
  • TRIESDORF, Nemecko, jún 2007

Očakávaný dopad

Pokračovanie spolupráce medzi partnermi projektu, cieľovými skupinami a užívateľmi prostredníctvom vytvorenej medzinárodnej siete.

Partnerstvo ponúka široké spektrum vedomostí a možností ich prenosu pomocou tejto siete ako sprievodnej pridanej hodnoty na národnej a medzinárodnej úrovni.

Definícia všeobecnej normy spôsobilosti (profesionálnej spôsobilosti) poradcov poskytujúcich služby dotované v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky vrátane vedomostí a požadovaných zručností.

Tento projekt je podporený európskym programom Leonardo da Vinci.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00