Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

DIŠTANČNÁ FORMA - Aplikácia zákona o pozemkových spoločenstvách

 seminár
Forma: dištančná
Cieľ:

Cieľom seminára je informovať účastníkov o problematike pozemkových spoločenstiev, spoločnej nehnuteľnosti, spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti.

Určené:

Pozemkové, lesné a pasienkové spoločenstvá, urbáre, želiarske spolky a komposesoráty, notári, advokáti, znalci, mestá, obce, realitné kancelárie

Rozsah: 5 hod.
Termín/y: 15. 10. 2021
Odborný garant: Mgr. Martin Illáš (MPRV SR)
Program:

8:00 - 13:00 

 • Základné pojmy a vzťahy (pozemkové spoločenstvo, spoločná nehnuteľnosť, spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť)
 • Spoločná nehnuteľnosť (jej podstata, vzťah k stavbám, zápis "spoločnej nehnuteľnosti" v katastri nehnuteľností
 • Oddeľovanie časti spoločnej nehnuteľnosti a jej prevádzanie
 • Pozemkové spoločenstvo - nakladanie s podielom na spoločnej nehnuteľnosti - osobitosti voči Občianskemu zákonníku
 • Pozemkové spoločenstvo - zástupca pri nadobúdaní podielu členmi
 • Prenajímanie spoločnej nehnuteľnosti
 • Slovenský pozemkový fond a Lesy SR, š.p. (ich postavenie v spoločenstve, ich nájomné zmluvy)
 • Orgány spoločenstva (volebné a funkčné obdobie, zánik funkcie, iné vnútorné vzťahy)
 • Valné zhromaždenie (formy zasadnutia, spôsoby hlasovania vrátane korešpondenčného)
 • Zmluva o spoločenstve a jej prílohy podľa novely zákona
 • Zrušenie a zánik spoločenstva - vplyv na spoločnú nehnuteľnosť a nakladanie s ňou
 • Register pozemkových spoločenstiev (správne konanie, oznámenia)
 • Pravidlá fungovania spoločenstiev počas protipandemických obmedzení
 • Iné dôležité súvisiace témy.
   
Účastnícky poplatok: 72  €
Organizačný garant: Ing. Alena Bujdáková
Tel.: 037/7910 217
E-mail: alena.bujdakova@agroinstitut.sk
Poznámka: Kurz sa bude realizovať online formou webinára. Inštrukcie k prihláseniu sa na webinár dostanú prihlásení účastníci, ktorí uhradili účastnícky poplatok, niekoľko dní pred jeho konaním.
Bankové spojenie: IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247; SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX; konštantný symbol: 0308; variabilný symbol: 116 003 ; špecifický symbol (uviesť Vaše IČO alebo meno a priezvisko do poznámky pre prijímateľa).
Prihlášku zašlite najneskôr tri dni pred konaním školenia.
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00