V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19 Agroinštitút Nitra, štátny podnik, obmedzuje činnosť konferenčných služieb na max. 50 osôb!
Ponúkame Vám možnosť organizovania webinárov.

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

 školenie
Forma: denná
Cieľ:

Cieľom II. modulu je informovať držiteľov platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s toxickými látkami a zmesami o aktuálnej platnej legislatíve a zmenách v oblasti bezpečného vykonávania činností spojených s odborným využitím veľmi toxických látok a zmesí a obchodovania s nimi.

Určené:

Cieľová skupina II. modulu - Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami: Osoba, ktorá je držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods.3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Rozsah: 10 h
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, začiatok o 8:00, registrácia účastníkov od 7:30 hod.
Termín/y: 28. 5. 2019
Odborný garant: MUDr. Zuzana Machatová
Program:
  • Aktuálne zmeny a doplnky v oblasti právnych predpisov súvisiacich s problematikou uvádzania chemických látok a zmesí na trh, najmä z hľadiska ich vplyvov na život a zdravie ľudí a životné prostredie
  • Aktuálne zmeny a doplnky v oblasti právnych predpisov súvisiacich s výkonom práce s chemickými faktormi, osobitne práce s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
  • Aktuálne zmeny v oblasti toxikológie
  • Zásady prvej pomoci pri intoxikácii veľmi toxickými látkami a ich zmesami a toxickými látkami a ich zmesami – uplatnenie v praxi

 

Osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, ktoré je platné k 31.júlu 2014 je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu najneskôr do 31.decembra 2019, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo osvedčenie vydané od roku 2012 až do 31.júla 2014 a najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Účastnícky poplatok: pri platbe na bankový účet 75 €; pri platbe v hotovosti 80  €
Organizačný garant: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.
Tel.: 037/7910 280
E-mail: andrea.lehotayova@agroinstitut.sk
Poznámka: Na seminár sa môžete prihlásiť vyplnením záväznej prihlášky online.

Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, ktoré predložia príslušnému orgánu verejného zdravotníctva do 30 dní po jeho absolvovaní.

Podmienkou na získanie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami podľa § 16 ods. 12 zákona 355/2007 Z.z. je preukázať :
a) ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie
b) odborná prax (min. 2 roky pre predaj , min. 3 roky pre odborné využívanie)
c) absolvovanie odbornej prípravy (akreditovaného vzdelávacieho programu)

Účastnícky poplatok: uhraďte bankovým prevodom, resp. v hotovosti pri registrácii
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX,
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 113 003
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO).

V cene účastníckeho poplatku je občerstvenie, obed a organizačné náklady.

V prípade, že máte záujem o ubytovanie v mieste konania školenia, ubytovanie si môžete rezervovať prostredníctvom linku: http://www.agroinstitut.sk/hotel-agroinstitut-rezervacia/
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).