Informácie

Aktuality

  Svetový deň potravín 2021 (16. október)

Pri príležitosti Svetového dňa potravín organizuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v spolupráci s Agroinštitútom Nitra, štátny podnik a EUROPE DIRECT Nitra
dňa 15.10.2021
online konferenciu

Budúcnosť potravín je v našich rukách

PROGRAM:
9:00 - 9:15 Otvorenie
Ing. Mária Debrecéniová, CSc., riaditeľka štátneho podniku Agroinštitút Nitra.
Agroinštitút je sídlom Národného strediska informačného systému AGRIS FAO a depozitnej knižnice FAO.

9:15 - 9:45 Plytvanie potravinami – celosvetový problém
MVDr. Ján Mačanga, PhD., MPRV SR, sekcia potravinárstva a obchodu

9:45 - 10:15 EFSA a jeho úloha pri zabezpečovaní bezpečnosti potravín
Ing. Mgr. Milo Bystrický, MPRV SR, sekcia potravinárstva a obchodu

10:45 - 11:15 „Školský program – podpora konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach“
Ing. Renáta Boďová a Ing. Katarína Rácová, MPRV SR, sekcia poľnohospodárstva

11:15 - 11:30 prestávka

11:30 - 12:00 Produkcia zdravých a bezpečných potravín a pesticídy
Ing. Bronislava Škarbová, PhD., MPRV SR, sekcia poľnohospodárstva, predsedníčka pracovnej skupiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre pesticídy

12:00 - 12:30 Akými vstupmi do pôdy zabezpečíme bezpečné a zdravé potraviny
Ing. Monika Halásová, PhD., Ing. Lucia Horeličanová, MPRV SR, sekcia poľnohospodárstva

Konferencia bude prebiehať online formou. Účastníci budú môcť klásť otázky, ktoré budú zodpovedané v rámci moderovanej diskusie. Prihlásiť sa môžete vyplnením registračného formulára prostredníctvom tohto linku: https://bit.ly/2XREbu9 v termíne najneskôr do 15. 10. 2021, 8:30 hod. Na základe vyplneného registračného formulára Vám zašleme pred konaním podujatia e-mail s informáciami potrebnými na pripojenie sa na konferenciu.

V prípade otázok kontaktujte: tatiana.seredicova@agroinstitut.sk, tel.: 037/7910 274, 0902 920 860,
technická podpora: peter.korpas@agroinstitut.sk, tel.: 037/7910 294

Budúcnosť potravín je v našich rukách

Agropotravinársky systém je zložitý pojem, ktorý sa môže zdať vzdialený vašej realite, ale viete, že od neho závisia naše životy? Vždy, keď konzumujete potraviny stávate sa súčasťou tohto systému. Výber potravín a spôsob akým ich vyrábame, pripravujeme, varíme a skladujeme, z nás robí aktívnu a neoddeliteľnú súčasť agropotravinárskeho systému.

Udržateľný agropotravinársky systém je taký systém, v ktorom je za prijateľnú cenu pre každého k dispozícii široký výber výživných a bezpečných potravín, kde nikto nehladuje a netrpí žiadnou formou podvýživy. Miestne trhy a obchody s potravinami sú dostatočne zásobené, potravinami sa plytvá menej a dodávateľský reťazec je odolný voči otrasom, akými sú extrémne výkyvy počasia, prudký rast cien alebo pandémie, a to všetko pri zachovaní súčasného stavu životného prostredia. Udržateľné agropotravinárske systémy zabezpečujú potravinovú bezpečnosť a výživu pre všetkých bez ohrozenia hospodárskych, sociálnych a environmentálnych základov pre nasledujúce generácie. Sú základom lepšej produkcie, lepšej výživy, lepšieho životného prostredia a lepšieho života pre všetkých.

Lepšia produkcia, lepšia výživa, lepšie životné prostredie a lepší život

Prečo sa starať?

Agropotravinárske systémy zamestnávajú na celom svete 1 miliardu ľudí, čo je viac ako v ktoromkoľvek inom hospodárskom odvetví. Navyše spôsob, akým vyrábame, konzumujeme a bohužiaľ aj plytváme potravinami si od našej planéty vyberá vysokú daň tlakom na prírodné zdroje, životné prostredie i klímu. Výroba potravín často degraduje alebo ničí prirodzené biotopy a prispieva k vyhynutiu druhov. Táto neefektívnosť nás stojí bilióny dolárov, ale čo je dôležitejšie, dnešné agropotravinárske systémy odhaľujú aj hlboké nerovnosti a nespravodlivosti v našej globálnej spoločnosti. Tri miliardy ľudí si nemôžu dovoliť zdravú výživu, pričom nadváha a obezita na celom svete stále narastá.

Pandémia COVID-19 zvýraznila skutočnosť, že je naliehavo potrebné zmeniť trasu. Poľnohospodári, ktorí už aj tak zápasia s klimatickou variabilitou a extrémami, stále ťažšie predávajú úrodu, zatiaľ čo rastúca chudoba núti stále väčší počet obyvateľov miest využívať potravinové banky a milióny ľudí je odkázaných na núdzovú potravinovú pomoc. Potrebujeme udržateľné agropotravinárske systémy, ktoré budú do roku 2050 schopné uživiť 10 miliárd ľudí.

Čo teraz?

Riešenie existuje. Vlády musia prehodnotiť staré politiky a prijať nové, ktoré podporia udržateľnú výrobu cenovo dostupných výživných potravín a podporovať pritom poľnohospodárov. Opatrenia by mali podporovať rovnosť a vzdelávanie, inovácie, zvyšovať príjmy na vidieku, ponúkať bezpečnostné siete malým poľnohospodárom a budovať odolnosť voči zmene klímy. Mali by brať na zreteľ aj mnohé väzby medzi oblasťami, ktoré tiež majú vplyv na potravinové systémy, ako je vzdelávanie, zdravotníctvo, energetika, sociálna politika, financie a prispôsobiť riešenia všetkým zúčastneným oblastiam. Musia byť sprevádzané výrazným zvýšením príslušných investícií a silným tlakom na zníženie negatívnych environmentálnych a sociálnych vplyvov na všetky sektory, najmä súkromný sektor, občiansku spoločnosť, výskumných pracovníkov a akademickú obec.

Generálny tajomník OSN zvoláva v septembri 2021 úplne prvý samit o potravinových systémoch s cieľom dosiahnuť konsenzus o odvážnych nových opatreniach na transformáciu spôsobov, akým svet produkuje a spotrebúva potraviny, s cieľom vrátiť sa na cestu k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Naše činy tvoria našu budúcnosť

Pomoc budú potrebovať aj vlády, súkromný sektor, občianska spoločnosť, medzinárodné organizácie a akademická obec. Musíme ovplyvniť to, čo sa bude produkovať zvýšením nášho dopytu po udržateľne vyrábaných výživných potravinách, a zároveň byť udržateľnejší v našich každodenných činnostiach, predovšetkým znížením potravinových strát a odpadu. Máme tiež zodpovednosť za šírenie informácií a budovanie povedomia o dôležitosti zdravého a udržateľného životného štýlu. Náš zdravý život je závislý od zmierňovania klimatických zmien a poklesu zhoršovania životného prostredia. Musíme aktivovať hnutie za potraviny, ktoré bude začiatkom ambicióznych zmien.

Svetový deň potravín - je váš deň!

Kolektívna akcia v 150 krajinách sveta je to, čo robí Svetový deň potravín jedným z najoslavovanejších dní v kalendári OSN. Stovky podujatí a osvetových aktivít spájajú vlády, podniky, mimovládne organizácie, médiá a širokú verejnosť. Podporujú celosvetové povedomie a opatrenia pre tých, ktorí trpia hladom, a potrebu zabezpečiť zdravú výživu pre všetkých.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00