Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období

  Identifikácia a registrácia zvierat, dobré životné podmienky zvierat

IDENTIFIKÁCIA A REGISTRÁCIA ZVIERAT, DOBRÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY ZVIERAT

  seminár
Forma: denná
Cieľ:

poskytnúť účastníkom informácie o postupoch uplatnenia neprojektového Opatrenia 14 Dobré životné podmienky zvierat Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, oboznámiť účastníkov s aktuálnym znením legislatívnych predpisov týkajúcich sa identifikácie a registrácie zvierat, platných od 1. apríla 2015

Určené:

mladí farmári, fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe uchádzajúce sa a prijímajúce podporu z Opatrenia 14 Dobré životné podmienky zvierat PRV SR 2014 – 2020, záujemcovia o uvedenú problematiku

Rozsah: 7 hodín
Termín/y:  
Program:

8:30 – 9:00 h  registrácia účastníkov

9:00 – 10:30 h -prednáška (lektor: Ing. Lucia Štepková)

•  Vybrané ustanovenia Zákona č. 39/2007 Z.z., o veterinárnej starostlivosti, v znení neskorších predpisov.

•  Vyhláška MPRV SR č. 48/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných

•  Vyhláška MPRV SR č. 49/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz

• Vyhláška MPRV SR č. 50/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR č. 20/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka

•  Dôležité časti krížového plnenia

10:45 – 12:15 h - prednáška (lektor: Ing. Marcel Benkei)

• Implementácia legislatívnych predpisov v praxi

•  Diskusia

12:15 – 13:00 h - prestávka na obed

13:00 – 15:30 - prednáška (lektor: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.)

• Predstavenie opatrenia 14. Dobré životné podmienky zvierat

•  Požiadavky na welfare

•  Princípy nastavenia výberových kritérií

Účastnícky poplatok:  
Organizačný garant: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.
Tel.: 037/7910 280
Fax: 037/7910 159
E-mail: andrea.lehotayova@agroinstitut.sk
Poznámka: podrobnejšie informácie poskytne organizačný garant