Vzdelávanie na základe poverenia MPRV SR

Modul 03

MODUL 03 - Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín - pre aplikátorov v poľnohospodárstve

Miesto konania: regióny Slovenska

Cieľ odborného vzdelávania: Cieľom odborného vzdelávania je získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín (osvedčenie sa vydáva podľa § 32 Zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 492/2011 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín)

Cieľová skupina: fyzické a právnické osoby, kt. aplikujú prípravky na ochranu rastlín v poľnohospodárstve (aplikátori).

Bližšie informácie:
Ing. Monika Rízeková
tel.: 037/7910 296
fax.: 037/7910 159
e-mail: monika.rizekova@agroinstitut.sk