V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19 Agroinštitút Nitra, štátny podnik, pozastavuje činnosť konferenčných služieb do odvolania!

Konferenčné služby

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Objednávateľ svojím súhlasným konaním, objednaním konferenčných služieb potvrdzuje, že sú mu nižšie uvedené storno podmienky známe, súhlasí s nimi a prijíma ich v plnom rozsahu. Objednávateľ ďalej berie na vedomie dodacie podmienky a uhradí finančnú čiastku za objednané priestory, didaktickú techniku a služby v plnej výške v hotovosti alebo faktúrou. Zaväzuje sa šetriť  využívaný majetok a v prípade jeho poškodenia alebo straty uhradí vzniknutú škodu.

Objednávateľ potvrdzuje, že prenajaté konferenčné priestory sa budú využívať výlučne na informačné a vzdelávacie aktivity. Vylučuje sa využitie na aktivity politických strán a hnutí.

Storno podmienky
Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne s uvedením: mena objednávateľa, kontaktných údajov, termínu a času akcie a dôvodu zrušenia akcie. Je potrebné ho zaslať čo najskôr písomne e-mailom, faxom alebo poštou. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia akcie.

Výška storno poplatku v prípade zrušenia akcie :

  • 10 a viac dní pred uskutočnením akcie - bez poplatku
  • 9 - 3 dní pred uskutočnením akcie - 25 % z ceny za objednané služby
  • 2 - 1 deň pred uskutočnením akcie - 50 % z ceny za objednané služby
  • do 24 hodín pred uskutočnením akcie - 100 % z ceny za objednané služby
  • nekonanie akcie bez uskutočneného storna - 100 % z ceny za objednané služby

Pri platbe v hotovosti bude úhrada prebiehať až po odovzdaní kľúča od konferenčnej miestnosti.

Presná cena za konferenčné služby sa vypočíta na základe času prevzatia a odovzdania kľúča od miestnosti + doplnkové služby.