Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Základy chovu včiel

 kurz
Forma: denná
Cieľ:

Absolventi kurzu budú vedieť teoreticky i prakticky vykonávať základné práce a činnosti v chove včiel, oboznámia sa s tvorbou a zložením jednotlivých včelích produktov, technológiou spracovania a uskladnenia včelích produktov, diagnostikou, prevenciou a spôsobmi tlmenia chorôb včiel.

Určené:

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti z oblasti chovu včiel.
Požadované je minimálne stredoškolské vzdelanie.

Rozsah: 56 vyučovacích hodín: teoretická časť – 28 h praktická časť – 28 h
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra
Termín/y: 20. 7. 2020 - 24. 7. 2020
Odborný garant: Ing. Marcel Polička, PhD.
Program:

Prezencia 6:30 - 7:00 (Agroinštitút Nitra)

Prednášky 20.7 - 23.7. 2020 od 7:00 do 18:30 (s prestávkami)

Skúšky 24.7. 2020 (8:00 - 11:00)

Témy:

  • Úľ a jeho časti
  • Včelárske pomôcky
  • Včelstvo
  • Včelia pastva
  • Včelie produkty
  • Choroby včiel
  • Škodcovia včiel

Forma záverečnej skúšky

Písomná forma: záverečný písomný test - požadovaná úspešnosť 70 %, pri nižšej úspešnosti uchádzač test opakuje.

Ústna forma: preukázanie základných teoretických znalostí o úli, o včelárskych pomôckach, o včelej pastve a včelích produktoch, chorobách a škodcoch.

!!! Podmienka účasti na kurze :Lekárske potvrdenie o absencii alergie na včelí jed !!!

Účastnícky poplatok: 366 € pri platbe prevodom na účet, 371 € pri platbe v hotovosti  €
Organizačný garant: Ing. Alena Bujdáková
Tel.: 037/7910 217
E-mail: alena.bujdakova@agroinstitut.sk
Poznámka: Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR, číslo akreditácie: 2782/2019/127/3
Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou.


!!!Prihlášku zašlite najneskôr tri pracovné dni pred konaním školenia!!!

Účastnícky poplatok zahŕňa: občerstvenie, osvedčenia.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX,
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 116 010
špecifický symbol -uviesť Vaše IČO (ak ste FO bez IČO-uviesť meno a priezvisko účastníka).

V prípade, že máte záujem o ubytovanie v mieste konania školenia, ubytovanie si môžete rezervovať na t.č. : +421 37 7910 111, +421 908 291 248
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Online prihláška

 prevodom na účet
 v hotovosti pri prezencii
Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok
Mám záujem o vystavenie zálohovej faktúry