kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Kalendár školení

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra
 odborná príprava
Forma: denná
Cieľ:

Agroinštitút Nitra organizuje aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov na základe odst.6 § 23/BT/ a odst.10 § 24/ABT/ zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom aktualizačnej odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s novou legislatívou na úseku BOZP a jej uplatňovanie v praxi.

Určené:

bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí vlastnia platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Rozsah: 16 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4
Termín/y: 5. 9. 2018 - 6. 9. 2018
Odborný garant: Ing.Rastislav Polák
Program:

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov bude zameraná v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č.356/2007Z.z. Príloha č.2 na: 1.zmeny v požiadavkách uvedených v I.časti a II.časti, 2.stav a vývoj pracovnej úrazovosti, 3.aktuálne poznatky z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Účastnícky poplatok: 90,- €
Organizačný garant: Ing.Rastislav Polák
Tel.: 037/7910219,
Mob.: 0905 262 103
Fax: 037/7910 159
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Poznámka: Školné 90,-€ hradí každý účastník, ubytovanie a stravu podľa potreby
Možnosť stravovania v mieste konania odbornej prípravy.
Ubytovanie: Možnosť rezervácie na tel. čísle: 037/7910111, 037/6533361
Pozvánka:
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.

Online prihláška

Pri vypĺňaní prihlášky prosím používajte diakritiku, ďakujeme.

Vaše dáta- osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom vedenia dokumentácie, zverejňovania informácií o vzdelávacích aktivitách, vydania osvedčenia a potvrdenia v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  ak je akcia viacdenná, vyberte prvý deň
(napr. vedúci pracovník, konateľ...)
 prevodom na účet
 v hotovosti pri prezencii
Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok

  Súhlas o spracúvaní osobných údajov
(súhlas musíte potvrdiť v dokumente, ktorý si otvoríte kliknutím na text vyššie alebo tu)

Upozornenie:
Objednávka bude platná až po následnom potvrdení organizátorom.


* povinné polia