kalendár školení

kalendár podujatí

Odborná príprava na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

 odborná príprava
Forma: internátna
Cieľ:

Získanie osvedčenia na„Prevádzkovaniu liehovarníckerho závodu na pestovateľské pálenie ovocia“ v zmysle zákona NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a vyhlášky MP SR č. 652/2002 Z.z.

Určené:

majiteľov a zodpovedných pracovníkov liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia

Rozsah: 80 hodín
Miesto konania: v budove Agroinštitútu, Akademická č. 4, Nitra
Termín/y: 18. 09. 2017 - 05. 10. 2017

Termíny sústredení:
I. sústredenie 18. - 22.9.2017
II. sústredenie 25. - 29.9.2017
Skúška 5. 10. 2017

Odborný garant: MPaRV SR
Účastnícky poplatok: 395 €
Organizačný garant: Ing. Anton Košťál
Mob.: 0907 432 428
Fax: +421 37 7910159
E-mail: Anton.Kostal@agroinstitut.sk
Záväzná prihláška:
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.

Online prihláška

Vaše dáta- osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom vedenia dokumentácie, zverejňovania informácií o vzdelávacích aktivitách, vydania osvedčenia a potvrdenia v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(napr. Vedúci pracovník, Aplikátor...)
 prevodom na účet
 v hotovosti pri prezencii
Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok

Upozornenie:
Objednávka bude platná až po následnom potvrdení organizátorom.


* povinné polia