kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Kalendár školení

Základy chovu včiel

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 kurz
Forma: denná
Cieľ:

Absolventi kurzu budú vedieť teoreticky i prakticky vykonávať základné práce a činnosti v chove včiel, oboznámia sa s tvorbou a zložením jednotlivých včelích produktov, technológiou spracovania a uskladnenia včelích produktov, diagnostikou, prevenciou a spôsobmi tlmenia chorôb včiel

Určené:

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti z oblasti chovu včiel

Rozsah: 56 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra a Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 949 01 Nitra
Termín/y: 24. 7. 2017 - 28. 7. 2017

Termíny sústredení:
Výučba 5 dní - pondelok až piatok v čase od 8.00 do 18.45 hod

Odborný garant: Ing. Marcel Polička, PhD.
Program:

Úľ a jeho časti

Teoretická časť - historický vývoj včelích obydlí; úľ a jeho časti; úle používané na chov včiel u nás a v zahraničí; príslušenstvo úľa; kočovný voz, včelnica, včelín.

Praktická časť - zhotovovanie rámikov; základné opravy a dezinfekcia úľov a úľového príslušenstva; výhody a nevýhody kočovného voza, včelnice, včelína pri praktickom včelárení.

Včelárske pomôcky

Teoretická časť - význam včelárskych pomôcok používaných pri práci so včelami; význam pomôcok pri získavaní, spracovaní a uskladnení včelích produktov.

Praktická časť - používanie včelárskych pomôcok pri práci so včelami; používanie včelárskych pomôcok pri získavaní, spracovaní a uskladnení včelích produktov.

Včelstvo

Teoretická časť - charakteristika a význam matky, robotníc a trúdov; charakteristika a význam včelieho plodu, včelieho diela a zásob.

Praktická časť - rozpoznávanie matky, trúdov a robotníc; rozpoznávanie otvorených a zatvorených včelích plodov; rozpoznávanie medových a peľových zásob.

Včelia pastva

Teoretická časť - význam opeľovania a základné pojmy súvisiace s opeľovaním; charakteristika nektáru, medovice a peľu; najvýznamnejšie zdroje nektáru, medovice a peľu.

Praktická časť - rozpoznávanie najvýznamnejších zdrojov nektáru, medovice a peľu; zhodnotenie výdatnosti včelej pastvy na základe váženia pomocou úľovej váhy.

Včelie produkty

Teoretická časť - priama a nepriama produkcia včiel; chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti včelích produktov; význam včelích produktov.

Účastnícky poplatok: letná ponuka kurzu 324 € (pôvodne 348 €) pri platbe b. prevodom vopred, pri platbe v hot. 326  €
Organizačný garant: Ing. Monika Rízeková
Tel.: 037/7910 296
Mob.: 0905835208
Fax: 037/7910159
E-mail: monika.rizekova@agroinstitut.sk
Poznámka: Podmienka účasti na kurze : Lekárske potvrdenie o absencii alergie na včelí jed !!!
Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie
Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR, číslo akreditácie: 2782/2014/95/3
Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou.
Otvorenie kurzu je podmienené minimálnym počtom účastníkov 15 !
!!!POČET MIEST OBMEDZENÝ Z KAPACITNÝCH DÔVODOV PRAKTICKEJ VÝUČBY!!!
Platba kreditnou kartou nie je možná!
Pozvánka:
 Ceny uvádzame s 20 % DPH.