Vzdelávanie a poradenstvo

Vytvárame flexibilný systém v oblasti celoživotného vzdelávania a pôdohospodárskeho poradenstva a zabezpečujeme ďalšie vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov.

Informačné služby

Navrhneme pre Vás riešenie vzhľadom na vaše konkrétne potreby a požiadavky. Zaručujeme precízne grafické spracovanie, príjemné jednanie a vysokú profesionalitu.

Hotel Agroinštitút★★★

Hlavným poslaním hotela je spríjemniť pobyt svojim hosťom, poskytnúť im kompletné služby s kvalitným ubytovaním a vynikajúcou kuchyňou.


Konferenčné služby

Pracovné stretnutia s Vašimi partnermi, školenia, semináre a konferencie môžete realizovať priamo u nás v miestnostiach s moderným technickým vybavením.

pripravujeme pre Vás


Neprehliadnite
Obchodná verejná súťaž

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj prebytočného majetku a to nehnuteľnosti v kat. úz. Lučenec.

Ak chcete vedieť o obchodnej verejnej súťaži viac, prečítajte si podrobnejšie informácie o súťaži…


Dotazník - Analýza vzdelávacích potriebAgroinštitút Nitra, štátny podnik bol poverený Riadiacim orgánom pre Program rozvoja vidieka SR na obdobie 2014-2020, vypracovať analýzu a optimálny návrh implementácie opatrenia Prenos znalostí a informačné akcie.

Jedným z prostriedkov získania podkladov pre vypracovanie zadanej úlohy je dotazníkový prieskum - Analýza vzdelávacích potrieb.

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka.

Serióznym prístupom k vypĺňaniu dotazníka nám pomôžete získať informácie pre identifikáciu vašich vzdelávacích potrieb, na základe ktorých budú vyberané vzdelávacie programy pre naplnenie cieľov PRV SR a tým prispejete k trvalo udržateľnému rozvoju pôdohospodárstva v našej krajine.

Odpoveďou na prvú otázku si zvolíte typ dotazníka. Ak ste poskytovateľ aj prijímateľ zároveň, vyplňte láskavo obidva dotazníky.


Vyberte, v akom vzťahu ste k vzdelávacím službám:


poskytovateľ
prijímateľnaši partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Agrokomplex
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)
Poľnohospodárska platobná agentúra
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Národná sieť rozvoja vidieka
Arvi
Centrum výskumu živočíšnej výroby
Národné lesnícke centrum
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
Výskumný ústav potravinársky

Technická univerzita vo Zvolene
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Roľnícke noviny
NATUR-PACK, a.s.
Ubytovanie v Nitre