kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany

 

Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Organizátor Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Kurz pre verejnosť (termín, cena a miesto konania)
Periodicita organizovania kurzu po naplnení skupiny
Miesto konania Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Cena bez DPH  
Cena s 20% DPH 165,- €
Rozsah 30 hodín v zmysle vyhl.č.121/2002 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 30.júna 2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky
Kontakt na organizátora Ing. Rastlislav Polák, Tel.: +421 37 7910 219, Fax: +421 37 7910 159, E – mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Cieľ kurzu Agroinštitút Nitra, štátny podnik organizuje na základe oprávnenia MV SR-prezídia HaZZ č.13/2012 ďalšiu odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany, ktorej absolvovanie je povinné k overeniu odbornej spôsobilosti a k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany.
Cieľová skupina

Funkciu technika požiarnej ochrany môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Po ukončení odbornej prípravy je možné prihlásiť sa na overenie odbornej spôsobilosti v krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru, ktoré vykonáva overenie odbornej spôsobilosti skúškou a po jej úspešnom absolvovaní vydá osvedčenie, ktorého platnosť je 5 rokov odo dňa vykonania skúšky.

Obsahová náplň  
www stránka aktivity  
Typ a platnosť osvedčenia Oprávnenie Ministerstva vnútra podľa § 17 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
Kategória