Medzinárodné projekty

Ukončené projekty medzinárodnej spolupráce

  Projekt Aquanet

Prenos inovácií
Projekt má za cieľ riešiť určité potreby, ako je kontinuálne školenie v sektoroch a profesiách zohrávajúcich kľúčovú úlohu v oblasti efektívneho hospodárenia s vodou.

Spomínané školenie je založené na prenose inovácií overených predchádzajúcimi pilotnými projektmi (Life a Leonardo da Vinci), ktoré sú medzinárodnými referenčnými projektmi v oblasti vznikajúcich technológií, zariadení pre účinné vodné hospodárenie a metodológií využívaných pri efektívnom hospodárení s vodou pri rôznych zavlažovacích úlohách (poľnohospodárstvo, verejné parky a záhrady, súkromné zelené plochy...).

Potreba takéhoto školenia je na úrovni EÚ podporená samotnou Rámcovou smernicou o vode, ktorá kladie požiadavku strategického školenia pre posilnenie efektívneho hospodárenia s vodnými zdrojmi prostredníctvom kvalifikácie v oblasti technológií, zariadení a metodológií efektívneho zavlažovania u odborníkov a v kľúčových sektoroch, a to za účelom dosiahnutia vysokých úspor vody (poľnohospodárstvo, záhradníci, odborové zväzy pre zavlažovanie, miestne entity, záhradná a krajinná tvorba, inžinierstvo a architektúra).

Hlavným cieľom projektu je prenos metodológie a výsledkov už odskúšaného medzinárodného referenčného modelu pre efektívne využívanie vody (www.life-optimizagua.org) do kontinuálneho odborného školenia. V metodologickej oblasti sa bude aplikovať prenos flexibilných školiacich nástrojov, ktoré už boli overené na medzinárodnej úrovni v rámci programu Leonardo da Vinci (virtuálna platforma "Multimediálne školenie pre pracovníkov").

Projekt si za strategický cieľ vytýčil svoj záväzok miestnej entite, riaditeľstvu medzinárodnej výstavy Expo Zaragoza 2008, ktorej tematickou osou je "voda a udržateľný rozvoj". Týmto záväzkom je zabezpečiť prostredníctvom rozmanitých medzinárodných podujatí vysoko účinné šírenie a vysokú valorizáciu očakávaných výsledkov projektu.

Združenie je plne multiagentové, sú v ňom zastúpení predstavitelia z kľúčových odborných sektorov, ktorí majú zabezpečiť prenos inovácií (poľnohospodárstvo, miestne entity, centrá pre podporu miestneho rozvoja, odborné školiace inštitúcie, odborné neziskové organizácie pôsobiace v oblasti životného prostredia a vody…). Celý tento systém podporuje formou spolufinancovania sídelné mesto medzinárodnej výstavy, ktorá je mimoriadnym podujatím na medzinárodnej scéne a ktorá má vďaka masmédiám dopad v rámci celej Európskej únie. Je promotérom súčasného projektu, ale aj dvoch predchádzajúcich projektov, poznatky z ktorých majú byť transferované.

Okrem toho združenie je vyvážené aj pokiaľ ide o geografické zastúpenie krajín zúčastnených na partnerstve. Týka sa to dvojitej stratégie: zastúpenie krajín z rôznych geografických šírok (severnej a južnej Európy) a zastúpenie oblastí s nedostatkom vodných zdrojov a tým aj s najnaliehavejšou potrebou vhodného hospodárenia s vodnými zdrojmi (oblasť Stredozemného mora a južná Európa) spoločne s krajinami, ktoré sa len nedávno pričlenili k EÚ a v ktorých sa odporúča zavedenie mechanizmov smerujúcich k zlepšeniu kvality vody a hospodárenia s ňou.

Očakávané hmatateľné výsledky projektu:
Vypracovanie príručky v šiestich jazykoch o metodológiách, technológiách a zariadeniach pre efektívne využívanie vody v poľnohospodárstve, verejných parkoch a záhradách a na súkromných zelených plochách opierajúcej sa o presun inovácií, ktoré už boli overené v projekte LIFE Optimizagua.

Ponuka školenia v šiestich jazykoch a v diaľkovej forme s vyššie uvedeným obsahom. Toto školenie bude určené školiteľom, odborníkom a sektorom zohrávajúcim kľúčovú úlohu z hľadiska efektívneho hospodárenia s vodou prostredníctvom prenosu metodológie a vďaka platforme virtuálneho školenia, ktoré overil pilotný projekt Leonardo s názvom "Multimediálne školenie pre pracovníkov".

Dostupnosť didaktických materiálov a podporných nástrojov pre transverzálne (prierezové) školenie o environmentálnej otázke určené pre výchovno-vzdelávacie centrá a odborné školiace inštitúcie (začiatočné a kontinuálne) v súlade s riadiacimi princípmi pre vodu zakotvenými v európskej Rámcovej smernici o vode.

Konkrétne diseminačné produkty v rôznych jazykoch (letáky, brožúry, webová stránka, plagáty...)

Očakávaným nehmotným výsledkom je kvalifikácia viac než 10.000 ľudí v oblasti modelov efektívneho hospodárenia s vodou s vysokým multiplikačným potenciálom. Indikátorom je 10 % prístupov na webovú stránku projektu OPTIMIZAGUA. Ďalším nehmotným výsledkom je mohutný, ťažko kvantifikovateľný dopad na európske obyvateľstvo prostredníctvom masmédií v jednotlivých krajinách a prostredníctvom špeciálnych dokumentárnych filmov, ktoré sa budú prezentovať a svetovej tlače, ktorá bude prítomná na medzinárodnej výstave Expo Zaragoza 2008, na ktorej bude projekt aktívne inštitucionálne reprezentovaný Oddelením životného prostredia Mestského úradu v Zaragoze.

Virtuálna e-learningová platforma pre celoživotné vzdelávanie v oblasti efektívneho hospodárenia s vodou
E-learningové vzdelávacie aktivity, ponúkané prostredníctvom vytvorenej platformy a obsahu
Projekt AQUANET má za cieľ aktívne šíriť inovácie z oblasti efektívneho vodného manažmentu, vychádzajúc z výsledkov projektu LIFE “OPTIMIZAGUA” [LIFE04 ENV/E/000164]; zároveň pre tento účel využíva didaktické postupy pilotného projektu “Multimedia Training System for Workers” (1996), realizovaného v rámci programu Leonardo da Vinci, ktorý bude základom pre dištančný tréning, určený pre cieľové sektory. V rámci tohto projektu bude podporená realizácia odborného vzdelávania na tému “efektívny vodný manažment”, s využitím postupov e-learningu.

Za týmto účelom sa v rámci projektu AQUANET zhromaždili nástroje, postupy, technológie a charakteristika zariadení, určenými na efektívne hospodárenie s vodnými zdrojmi vo všetkých oblastiach spotreby: domácnostiach, službách, priemysle, poľnohospodárstve, profesijnej a súkromnej záhradnej architektúre a mnohých ďalších. Organizácie, spoločnosti alebo podniky sú v tejto publikácii uvádzané iba ako príklad na prezentovanie analyzovanej technológie, bez akéhokoľvek priameho prepojenia na daný projekt; týmto im všetkým zároveň vyjadrujeme vďaku za informácie, poskytnuté širokej verejnosti, s možnosťou využitia za účelom zlepšenia kvality životného prostredia.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00