Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Základy podnikania a podporné opatrenia v agrosektore

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 kurz
Forma: dištančná a prezenčná
Cieľ:

Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho kurzu a vykonaní záverečného písomného testu absolventi získajú osvedčenie, ktorým preukazujú skutočnosti podľa § 12 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ako prílohu k žiadosti o priame podpory na pôdu na rok 2022 v termíne najneskôr do 15.5.2022.
Kurzom je tiež možné doplniť vzdelanie, ktoré je potrebné pre mladých farmárov zapojených do PRV 2014-2020, podopatrenie 6.1.

Určené:

Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na právne postavenie, ktorá žiada podporu na pôdu na rok 2022 formou platby pre mladých poľnohospodárov v zmysle § 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb a nemá ukončené stredné alebo vysokoškolské vzdelanie s poľnohospodárskym, potravinárskym alebo veterinárnym zameraním.
Kurz je zároveň určený mladým farmárom bez poľnohospodárskeho, potravinárskeho alebo veterinárneho vzdelania, úspešným v rámci PRV 2014-2020, podopatrenie 6.1, na doplnenie vzdelania, ktorý je potrebné realizovať v tolerančnej lehote 24, resp. 36 mesiacov od podpísania zmluvy o NFP s PPA.

Rozsah: 38 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra GPS:48°18'21.4661281"N 18° 5' 59.3134403" E
Odborný garant: Ing. Zuzana Repiská
Program:

Presný termín konania kurzu zatiaľ nie je stanovený. Po stanovení konkrétneho dátumu realizácie kurzu Vás budeme e-mailom informovať. 

Obsahová náplň:

 • Daňová a odvodová politika štátu v zrkadle podnikania v poľnohospodárstve;
 • Štruktúra prezentácie dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (GAEC) a GSAA;
 • Podpora pre mladého farmára a krížové plnenie;
 • Ovocinárstvo;
 • Podporné opatrenia v agrosektore;
 • Zeleninárstvo;
 • Možnosti podnikania mladého farmára vo väzbe na pozemky v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu;
 • Optimalizácia výrobnej štruktúry;
 • Zviera ako výrobný prostriedok, produkt aj cítiaca bytosť;
 • Podnikanie v chove hospodárskych zvierat, produkčné a ekonomické aspekty;
 • Základné legislatívne predpisy pre realizáciu chovu hospodárskych zvierat.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247,
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 120 002
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):

V prípade, že nemáte IČO, prosím uveďte do poznámky Vaše meno a priezvisko. 
Účastnícky poplatok:

186 Eur s DPH (dištančná forma) - platba bankovým prevodom

216 Eur s DPH (prezenčná forma) - platba bankovým prevodom

Úhradu poplatku prosím zrealizujte až týždeň pred stanoveným termínom školenia. 

Účastnícky poplatok: 186 Eur s DPH (dištančná forma), 216 Eur s DPH (prezenčná forma) - platba bankovým prevodom €
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231
Mob.: 0902/920 860
Fax: 037/7910 159
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
Poznámka: Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247,
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 120 002
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):
V prípade, že nemáte IČO, prosím uveďte do poznámky Vaše meno a priezvisko.

Účastnícky poplatok: 186 Eur s DPH (dištančná forma), 216 Eur s DPH (prezenčná forma) - platba bankovým prevodom

Kurz bude otvorený len pri naplnení potrebným počtom účastníkov (minimum 10 osôb).

Úhradu poplatku prosím zrealizujte až týždeň pred stanoveným termínom školenia.
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Online prihláška

(napr. vedúci pracovník, konateľ...)
 prevodom na účet
 v hotovosti pri prezencii


Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00