Pôdohospodárske poradenstvo

Katalóg poradenských produktov

Katalóg poradenských produktov

  Návrat na zoznam poradenských produktov

Vybrali ste si oblasť - 6. Mechanizácia / 6.8. Technicko-technologické opatrenia pre elimináciu utlačenia pôdy

Fokusová oblasť: 4C
Popis poradenského produktu

1. Názov poradenského produktu: Technicko-technologické opatrenia pre elimináciu utlačenia pôdy.
2. Stručný popis poradenských činností:
• Analyzovať skutočný stav utlačenia pôdy na konkrétnom poľnohospodárskom podniku,
• zamerať vybrané parcely pomocou prístrojov pracujúcich na báze globálneho navigačného satelitného systému (GPS) s presnosťou ± 2 cm, navrhnúť a zamerať v teréne sieť bodov na zistenie penetrometrického odporu pôdy v štruktúre 1 bod (10 vpichov v kruhu s priemerom 10 m ) / 3 ha. V týchto bodoch vykonať merania penetrometrického odporu, objemovú hmotnosť pôdy, vykopať pôdne sondy,
• na základe výsledkov určiť mieru zhutnenia v jednotlivých hĺbkových horizontoch,
• na základe výsledkov spracovať návrh priestorovo-variabilných zásahov na zlepšenie stavu pôdy vo vzťahu k použitiu pôdnych aktivátorov, zvolenej technológii obrábania pôdy a vhodnej techniky.
3. Stručný predpokladaný benefit objednávateľa produktu: Objednávateľ produktu získa informačné mapy priestorového rozloženia utlačenia pôdy (penetrometrického odporu pôde). Objednávateľ získa návrh na technické riešenie priestorovo-variabilných opatrení na zníženie utlačenia pôdy.
4. Rozsah činnosti poradcu v hodinách a cena poradenského produktu: Práca vyžaduje rozsah 60 hodín, z toho v podniku 30 hodín.
5. Ďalšie špecifické náklady potrebné na výkon poradenstva:
6. Návrh kritérií na kontrolu splnenia realizácie produktu: Písomne spracovaný návrh na technické riešenie priestorovo-variabilných opatrení na zníženie utlačenia pôdy, vrátane informačných máp, doplnený o stanovisko objednávateľa o možnosti jeho využitia.


Poradcovia pre daný produkt

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Odbor: fytotechnický
Priebeh zamestnaní: 2001-2005: Oragro s.r.o., manažér služieb mechanizácie a agronóm; od r. 2006: N. U. Agrar CZ, poradca pre rastlinnú výrobu
Kvalifikácia: -
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Technická fakulta, Poľnohospodárska technika, 1999
Priebeh zamestnaní: 2003-2005: Technik pre výskum, Pedagogický pracovník SPU v Nitre; 2005-2007: P&L Slovakia s.r.o., obchodný zástupca; 2007-2009: SZČO Ing. Ľubomír Marhavý - STEP, Biotechnológie a bioenergetika; 2010-2016: PRP GmbH, obchodný zástupca; 2017-2019: Biopratex s.r.o., konateľ
Kvalifikácia: Predaj poľnohospodárskej techniky pre pôdoochranné spracovanie pôdy. Biostimulanty pre zvýšenie produkčnej schopnosti pôdy. Biostimulanty pre fyziologické procesy rastlín; Biostimulanty pre zlepšenie welfare a prostredia v ustajňovacích priestoroch.
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor:
Priebeh zamestnaní:
Kvalifikácia:
Teritórium pôsobnosti:
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre/Mechanizačná fakulta
Priebeh zamestnaní: Allianz SP: 1994-2011, Agroinštitút Nitra: 2012-doteraz
Kvalifikácia: Osvedčenie 01 o vzdelávaní pôdohospodárskych poradcov SR (12.03.2013)
Teritórium pôsobnosti: Nitra
Kontaktovať poradcu  

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00