Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Pôdohospodárske poradenstvo

Katalóg poradenských produktov

Katalóg poradenských produktov

  Návrat na zoznam poradenských produktov

Vybrali ste si oblasť - 1. Rastlinná výroba / 1.11. Posúdenie vhodnosti záujmovej lokality pre výsadbu ovocného sadu, plantáže drobného ovocia, alebo vinohradu pre začínajúcich poľnohospodárov a. zahrnuté oblasti v zmysle PRV 2014-2020: 1,2,3,5,7

Fokusová oblasť: 2B
Popis poradenského produktu

1. Názov poradenského produktu: Posúdenie vhodnosti záujmovej lokality pre výsadbu ovocného sadu, plantáže drobného ovocia, alebo vinohradu pre začínajúcich poľnohospodárov. a. zahrnuté oblasti v zmysle PRV 2014-2020: 1,2,3,5,7 b. fokusové oblasti v zmysle PRV 2014-2020: 2A, 2B, 3A, 4B, 4C
2. Stručný popis poradenských činností: Posúdenie vhodnosti záujmovej lokality pre výsadbu ovocného sadu, plantáže drobného ovocia, alebo vinohradu pre začínajúcich poľnohospodárov pozostávajúca z obhliadky terénu, kde sa posudzuje vhodnosť ovocných druhov a viniča hroznorodého do tejto oblasti na základe druhovej a odrodovej rajonizácie, expozície, orientácie a inklinácie terénu a vhodnosti pôd, špecifikácie miest pre odber pôdnych vzoriek pre pôdny rozbor (ASP). V rámci odporúčaní sa vypracuje návrh hnojenia a predvýsadbovej prípravy pôdy na základe výsledkov ASP, ako aj návrh vhodných druhov a odrôd ovocia a podpníkov z hľadiska vhodnosti pre priamy konzum, výrobu destilátov, muštov, resp. ovocného cideru, lekváru, džemu, marmelád, sušeného ovocia a vína do konkrétnej lokality.
3. Stručný predpokladaný benefit objednávateľa produktu: Objednávateľ obdrží vypracovanú správu, kde bude zhodnotená vybraná lokalita z hľadiska vhodnosti pre výsadbu ovocného sadu, plantáže drobného ovocia, alebo vinohradu s konkrétnymi druhovými a odrodovými odporúčaniami.
4. Rozsah činnosti poradcu v hodinách a cena poradenského produktu: Vypracovanie správy s dotáciou 16 hodín odborného výkonu, z toho 6 hodín výkon v teréne a 10 hodín pre vypracovanie správy.
5. Ďalšie špecifické náklady potrebné na výkon poradenstva: Po dohode s objednávateľom je potrebné a nevyhnutné zabezpečenie agrochemického skúšania pôd (rozbor pôdy).
6. Návrh kritérií na kontrolu splnenia realizácie produktu: Správa má obsahovať nasledovné body: Zhodnotenie vhodnosti návrhovej oblasti v súvislosti s druhom a typom pôd, expozície, orientácie a inklinácie terénu. Návrh hnojenia a predvýsadbovej prípravy pôdy na základe výsledkov ASP. Návrh vhodných druhov a odrôd ovocia a podpníkov z hľadiska vhodnosti pre priamy konzum, výrobu destilátov, muštov, resp. ovocného cideru, lekváru, džemu, marmelád a sušeného ovocia do konkrétnej lokality.


Poradcovia pre daný produkt

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekológie a environmentalistiky, odbor: Krajinné inžinierstvo
Priebeh zamestnaní: 2005-2010: Skeagis, s.r.o.; 2012-2016: Slovenský pozemkový fond, 2010-2012, 2016-2018: SZČO.
Kvalifikácia: Vstupný vzdelávací program poľnohospodárskych poradcov; Inovačné vzdelávanie poradcov rezortu poľnohospodárstva; Vzdelávacia aktivita Agrooenvironment; Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare modul 01 - životné prostredie, modul 02 - zdravie ľudí a zvierat, identifikácia a registrácia zvierat, modul 03 - zdravie ľudí, zvierat a rastlín, modul 04 - hlásenie chorôb, modul 05 - životné podmienky zvierat, welfare zvierat, modul 06 - Dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav pôdy; Trvalo udržateľný rozvoj poľnohospodárstva v podhorských a horských oblastiach Slovenska 2. modul - ekologické obhospodarovanie trávnych porastov, 3.modul - poľnohospodárske využívanie horských a podhorských oblastí Slovenska, 4. modul - ekologické poľnohospodárstvo v horských a podhorských oblastiach Slovenska, 5. modul - konzervovanie objemových krmovín a ekologické obhospodarovanie trávnych porastov, 6. modul - spásanie trávnych porastov vo vzťahu k životnému prostrediu. Špecializované vzdelávanie znalcov v odbore 290000 Poľnohospodárstvo
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Prevádzkovo-ekonomická fakulta
Priebeh zamestnaní: Riaditeľka RPPK Bratislava od r. 2007.
Kvalifikácia: Absolvované všetky kurzy k poradenstvu organizované Agroinštitútom. Účasť na rôznych seminároch organizovaných SPPK.
Teritórium pôsobnosti: Bratislavský a Trnavský kraj
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská technická univerzita v Bratislave/Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Odbor Biotechnológie
Priebeh zamestnaní: 09/2019: Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska; 09/2016-09/2019: STU v Bratislave; 04/2014-08/2016: VÍNO MATYŠÁK
Kvalifikácia: konferencia OIV, semináre
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská technická univerzita/FCHPT, Odbor biotechnológie
Priebeh zamestnaní: Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky
Kvalifikácia: Iné vzdelávanie
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Záhradníctvo
Priebeh zamestnaní: Sygnatech (montážnik); VPS Pavelka a syn (pracovník vo výrobe vína); ÚKSUP (Odbor šľachtiteľstva a množiteľstva); ZVVS, Národný salón vín SR (hlavný someliér)
Kvalifikácia: Slovenské víno, Asociácia someliérov Slovenskej republiky, Certifikát someliéra
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00