Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Pôdohospodárske poradenstvo

Katalóg poradenských produktov

Katalóg poradenských produktov

  Návrat na zoznam poradenských produktov

Vybrali ste si oblasť - 6. Mechanizácia / 6.4. Optimalizácia výberu poľnohospodárskych strojov a zariadení s posúdením technického stavu vybraných skupín strojov

Fokusová oblasť: 3A
Popis poradenského produktu

1. Názov poradenského produktu: Optimalizácia výberu poľnohospodárskych strojov a zariadení s posúdením technického stavu vybraných skupín strojov
2. Stručný popis poradenských činností: Optimalizácia výberu poľnohospodárskych strojov umožní plynulý priebeh výrobných procesov, ktoré sú v priamej súvislosti s rastom výkonnosti strojov využívaných v poľnohospodárstve. Dopravný park v poľnohospodárskych podnikoch, okrem univerzálnych dopravných prostriedkov využíva aj špeciálne dopravné prostriedky, s rozdielnym spôsobom technickej údržby a sledovania technického stavu. Pri poľnohospodárskych a lesníckych traktoroch je možné poradenstvo zamerať na posúdenie technického stavu jednotlivých skupín s posúdením stavu a analýzou prevádzkových kvapalín, meranie prietokových charakteristík hydrostatických prenosových sústav a meranie výkonu motora.
3. Stručný predpokladaný benefit objednávateľa produktu: Výstupom pre objednávateľa je vyhotovenie odbornej správy o technickom stave jednotlivých skupín strojov, o miere opotrebovania, s odborným posúdením technickej hodnoty poľnohospodárskych strojov a zariadení.
4. Rozsah činnosti poradcu v hodinách a cena poradenského produktu: Rozsah činnosti poradcu závisí od požiadaviek rozsahu posudzovania technických skupín strojov, rozsahu požadovaných meraní, rozsahu vyhodnotenia vzoriek použitých prevádzkových kvapalín a spracovania celkovej analýzy, rovnako rozsah činnosti v oblasti optimalizácie a výberu vhodných poľnohospodárskych strojov spočíva v spracovaní požiadaviek a návrhu optimalizácie, prípadne stanovením všeobecnej hodnoty používaných strojov a zariadení,
a) Optimalizácia poľnohospodárskeho strojového parku mobilných prostriedkov: preštudovanie skladby parku vozidiel 2 hodiny, skúmanie stavu poľnohospodárskych strojov a zisťovanie požiadaviek podniku na farme 6 hodín, spracovanie podkladov a vyhodnotenie analýzy optimalizácie skladu poľnohopodárskych vozidiel 2 hodiny.
b) Technické poradenstvo s meraním technických skupín: odborná technická príprava s metodikou merania 4 hodiny, realizácia merania na farme 8 hodín, vyhodnotenie výsledkov merania 2 hodiny (v prípade jedného merania).
c) Posúdenie stavu prevádzkových kvapalín: odborná príprava s metodikou merania 2 hodiny a prípravou laboratórnych zariadení, realizácie odberu vzoriek prevádzkových kvapalín 2 hodiny, (v prípade jedného merania), laboratórne skúšky prevádzkových kvapalín 1 hodina, vyhodnotenie výsledkov merania 1 hodina.
d) Stanovenie všeobecnej hodnoty vozidiel: odborná príprava s preštudovaním podkladov 2 hodiny, posúdenie technického stavu strojov 4 hodiny, spravovanie výpočtu všeobecnej hodnoty vozidiel 3 hodiny, spracovanie dokumentácie 2 hodiny (v prípade jedného stroja).
5. Ďalšie špecifické náklady potrebné na výkon poradenstva: V prípade dohody s objednávateľom na rozšírení rozsahu realizované podľa požiadavky objednávateľa, náklady na špecializované merania vyžadujúce certifikáciu.
6. Návrh kritérií na kontrolu splnenia realizácie produktu: Vyjadrenie objednávateľa s rozsahom realizovaného poradenského produktu.


Poradcovia pre daný produkt

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Vysoká škola poľnohospodárska Nitra
Priebeh zamestnaní: Semenársky ŠM, Šľachtiteľský a semenársky podnik Vígľaš/ Zvolen, 1965-1973; Plemenársky podnik Žilina, 1973-1976; Ústav vedeckej sústavy hospodárenia Bratislava, 1976-1985; Agrokomplex, NCPV Turčianske Teplice, 1985-1989; Samostatný poľnohospodársky poradca, 1989-dodnes.
Kvalifikácia: Absolvent všetkých kurzov a školení v oblasti poradenstva oranizovaných v Slovenskej republike dodnes.
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. Stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Vysoká škola poľnohospodárska, Nitra/Mechanizačná fakulta, odbor: Mechanizácia poľnohospodárstva
Priebeh zamestnaní: 2018-trvá: SZČO - Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; 2017-2017: technicko rozvojový námestník AGRO CS Slovakia, s.r.o., Lučenec; 2015-2017: špecialista pre priame platby, analytik pre živočíšnu výrobu a mechanizáciu KLAS, s.r.o., Veľký Krtíš (Slovensko); 2008-2015: výrobný riaditeľ FILAGRO plus, spol. s r.o., Lučenec (Fiľakovo) (Slovensko); 2004-2008: technicko - ekonomický riaditeľ FILAGRO plus, spol. s r.o., Lučenec (Fiľakovo) (Slovensko); 2000-2004: predseda družstva Poľnohospodárske družstvo Lovinobaňa, Lovinobaňa (Slovensko); 1999-2000 poľnohospodársky mechanizátor - vedúci úseku mechanizácie, podpredseda družstva Poľnohospodárske družstvo Lovinobaňa, Lovinobaňa (Slovensko); 1995-1999: poľnohospodársky mechanizátor - vedúci úseku mechanizácie, podpredseda predstavenstva Lovinobanská poľnohospodárska a.s., Lovinobaňa (Slovensko); 1988-1995: poľnohospodársky mechanizátor - hospodárske stredisko Štátny majetok š.p. Lovinobaňa, Lovinobaňa (Slovensko)
Kvalifikácia: 2008: Vzdelávanie poľnohospodárskych poradcov, Agroinštitút štátny podnik, Nitra (vstupný kurz); 2008: Odborná spôsobilosť pre medzinárodnú automobilovú dopravu,Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Banská Bystrica; 2011: Odborná spôsobilosť na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov - vedúci pracovníci v poľnohospodárstve Agroinštitút štátny podnik, Nitra
Teritórium pôsobnosti: Okres Lučenec, Banskobystrický kraj
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Szent István University, Gődőllő (Maďarsko)/Fakulta poľnohospodárstva a environmentálnych vied
Priebeh zamestnaní: 2011 - Keramik Studio; 2011 - Obec Slatina, zástupca starostu; 2012-2013: Slov-Disc s.r.o., skladník, vybavovanie objednávok pre zákazníkov, balenie, inventúra skladu; od roku 2013: Agroland Ipel, s.r.o., agronóm, mechanizátor; od roku 2016: Pecsérke s.r.o.: konateľ, vlastník
Kvalifikácia: agronomické, mechanizačné a manažérske schopnosti; Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín; Odborná príprava na prácu s toxickými látkami a zmesami.
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre/Mechanizačná fakulta
Priebeh zamestnaní: Allianz SP: 1994-2011, Agroinštitút Nitra: 2012-doteraz
Kvalifikácia: Osvedčenie 01 o vzdelávaní pôdohospodárskych poradcov SR (12.03.2013)
Teritórium pôsobnosti: Nitra
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Všeobecné poľnohospodárstvo
Priebeh zamestnaní: 2005: Agrotrade spol s.r.o., Padarovce, mechanizátor; 2015: živnosť, skladovanie obilia, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve
Kvalifikácia:
Teritórium pôsobnosti: Rimavská Sobota, Lučenec
Kontaktovať poradcu  

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00