Pôdohospodárske poradenstvo

Katalóg poradenských produktov

Katalóg poradenských produktov

  Návrat na zoznam poradenských produktov

Vybrali ste si oblasť - 2. Živočíšna výroba / 2.8. Optimalizácia pripárovacieho plánu na základe DNA analýz s ohľadom na biodiverzitu živočíšnych genetických zdrojov

Fokusová oblasť: 2A
Popis poradenského produktu

1. Názov produktu
Optimalizácia pripárovacieho plánu na základe DNA analýz s ohľadom na biodiverzitu živočíšnych genetických zdrojov
2. Stručný popis poradenských činností a ich rozsah
- Odborná konzultácia objednávateľa produktu s poradcom
- Odber biologického materiálu (krv, ejakulát, chlpy, tkanivá) od zvierat selektovaných objednávateľom produktu na farme
- Extrakcia genómovej DNA a genotypová analýza jednotlivých vzoriek (použitím celogenómových SNP panelov v závislosti od druhu hospodárskeho zvieraťa) v laboratóriu na Katedre genetiky a plemenárskej biológie resp.externom akreditovanom laboratóriu
- Bioštatistická analýza genotypových údajov poradcom, zahŕňajúca:
• testovanie genetickej štruktúry populácie s cieľom identifikácie jej subštruktúry s ohľadom na materské rodiny a otcovské línie,
• stanovenie trendu vývoja genomického inbrídingu (súčasného a historického),
• výpočet genomickej matice príbuznosti medzi jedincami v populácii,
• testovanie vhodných rodičovských párov s cieľom kontroly príbuznosti a prevencie zvyšovania genomického inbrídingu v populácii.
- Návrh optimalizácie štruktúry populácie vzhľadom na ochranu živočíšnych genetických zdrojov na základe výsledkov bioštatistickej analýzy
- Návrh adekvátneho pripárovacieho plánu pre testované jedince s využitím genomickej matice príbuznosti
- Vypracovanie komplexnej správy, odborná konzultácia objednávateľa produktu s poradcom
3. Stručný predpokladaný benefit objednávateľa produktu
- Vypracovanie stratégie rozvoja populácie s ohľadom na jej genetické zlepšenie ako aj požiadavky objednávateľa produktu
- Identifikácia plemenníkov a plemenníc geneticky hodnotných jedincov charakterizujúcich plemenné jadro resp. jedincov najčastejšie prispievajúcich do genofondu testovanej populácie
- Určenie plemennej príslušnosti resp. podielu kríženia
- Kontrola kumulácie historického inbrídingu v genóme testovaných jedincov populácie (stáda)
- Kontrola príbuznosti a prevencia zvyšovania inbrídingu v ďalších generáciách
- Zvýšenie genetického zisku
- Odporúčanie na priparovanie v chove v podobe priparovacej matice s vyznačením vhodných rodičovských párov
4. Rozsah činnosti poradcu v hodinách a cena poradenského produktu pre 1 objednávateľa produktu:
Spolu 60 hodín, z toho 15 hodín odborného výkonu za štvrťrok:
- 5 hodín na farme: odborná konzultácia, odber biologického materiálu na extrakciu DNA, príprava databázy zvierat (súpis identifikačných čísel jedincov a pod.),
- 10 hodín laboratórium výpočtovej techniky (Katedra genetiky a plemenárskej biológie, SPU):štatistická analýza a spracovanie správy.
5. Náklady potrebné na výkon poradenstva:
Molekulovo-genetické testovanie zvierat v laboratóriu na Katedre genetiky a plemenárskej biológie resp. externom akreditovanom laboratóriu zabezpečí po dohode s objednávateľom poradca.
6. Návrh kritérií na kontrolu splnenia realizácie produktu: Predložený a chovateľom odsúhlasený program na pripárovanie v chove s vyznačením vhodných rodičovských párov. Odhad a prognóza biologického a ekonomického zisku dosiahnutého v analyzovanom chove pri stanovenej úrovni zachovania živočíšnej biodiverzity.


Poradcovia pre daný produkt

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, Agronomická fakulta, Odbor: zootechnik
Priebeh zamestnaní: 1986- 1991: PD Vlára Nemšová; 1991-1995: súkromný podnikateľ; 1995-doteraz: MVL Štefánek s.r.o.
Kvalifikácia: Absolvoval som všetky kurzy pre poradcov organizované Agroinštitútom Nitra, o čom mám príslušné certifikáty.
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Vysoká škola veterinárna Košice, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/VŠV: Všeobecné veterinárske lekárstvo, 1989. SPU: Všeobecná zootechnika, 2010
Priebeh zamestnaní: 1.7.1989-30.09.1989: Okresné veterinárne zariadenie, Liptovský Mikuláš; 1.10.1989-31.08.1990: Vojenská prezenčná služba; 1.9.1990-31.12.2005: Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 949 92 Nitra; 1.1.2006-31.12.2009: Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky; 1.1.2010-31.12.2013: Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky; 1.1.2014-doteraz: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky.
Kvalifikácia: 28 ročná prax vo výskume zameranom na problematiku chovu a zverozdravotnej problematiky poľovnej zveri, a vybrané aspekty biológie a ekológie poľovnej zveri. Dlhoročná prax v dištančnej imobilizácii zveri a zdivených zvierat. Držiteľ osvedčení pre navrhovanie a vykonávanie postupov na zvieratách pre vedecké a vzdelávacie účely (hydina, hlodavce a králik domáci, hospodárske zvieratá). Držiteľ zbrojného preukazu pre držanie a nosenie zbrane, a streliva na poľovné účely, a pre výkon zamestnania.
Teritórium pôsobnosti: Nitriansky, Trnavský, Bratislavský kraj
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/FAPZ, odbor: zootechnický, 1997
Priebeh zamestnaní: 1998-1999: interný doktorand, KGPB, FAPZ, SPU Nitra; 1999-súčasnosť: vysokoškolský pedagóg, KGPB, FAPZ, SPU Nitra; 2011:ustanovený ako docent.
Kvalifikácia: 1997, ČR: Výskumný ústav živočíšnej výroby, Praha - Uhříněves, 1 mesiac, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc. 2000, Holandsko: Departnet of Animal Sciences, Wageningen University, 6 mesiacov, Dr A. Groen, Dr. P.Bijma 2009, Taliansko: Universita Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, GLOBALDIV, 1 týždeň, prof. P.Ajmone-Marsan 2012, Chorvátsko: Zagreb University, Dept. Animal Breeding and Genetics, LCG Pag, 1 týždeň, prof. i. Curik, prof. J. Sölkner 2018, Chorvátsko: Zagreb University, dept. Animal Breeding and Genetics, Short Summer university MendTheGap - Modern plant and animal applied genomics driven by genotype and sequence data, prof. Hickey, Dr. G.Gorjanc, Dr. M.Johnsson
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Agrobiotechnológie, 2016
Priebeh zamestnaní: 2016: Interný doktorand na Katedre fyziológie živočíchov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Kvalifikácia: 2019: 5-mesačná stáž v laboratóriu reprodukčnej biológie profesora Sutovského na University of Missouri v USA; 2018: Course in Endoccrine disruptors-molecular mechanisms and adverse effects organizovaný pod záštitou IMM Institute of Environmental Medicine of Karolinska Institutet in Stockholm, Sweden; 2018: 5-mesačná stáž na Department of Animal physiology and Toxicology na Pedagogical University of Cracow, Krakov, Poľsko; 2017: 3-mesačná stáž na Department of Animal physiology and Toxicology na Pedagoogical University of Cracow, Poľsko; 2016: mesačná stáž na Katedre veterinárnych disciplín, ČZU v Prahe; 2016: 2-mesačná stáž v laboratóriu Reprodukční biologie v biotechnologickom a biomedicínskom výskumnom inštitúte BIOCEV, Praha; 2015: týždňová stáž v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti, Košice; 2014: Letný kurz na tému "Animal Reproductive Health a Toxicology" organizovaný Katedrou fyziológie živočíchov, FAkulty biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre a vedený Dr. Shubhadeep Roychoudhury, PhD. z Assam University, Silchar, India; 2012: týždňová intenzívna stáž na inseminačnje stanici Insemas, s.r.o. vo Zvolene
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00