Pôdohospodárske poradenstvo

Katalóg poradenských produktov

Katalóg poradenských produktov

  Návrat na zoznam poradenských produktov

Vybrali ste si oblasť - 2. Živočíšna výroba / 2.5. Návrh greeningových opatrení pre agrárne oblasti s cieľom zvýšenia ich ekologickej stability a početných stavov malej poľnej zveri

Fokusová oblasť: 4A
Popis poradenského produktu

1. Názov poradenského produktu: Návrh greeningových opatrení pre agrárne oblasti s cieľom zvýšenia ich ekologickej stability a početných stavov malej poľnej zveri
2. Stručný popis poradenských činností: Vypracovanie komplexného „Plánu poľovníckeho hospodárenia v oblastiach s chovom malej zveri, zahrňujúcich analýzy a opatrenia podľa požiadaviek odberateľa:
a) analýza úživnosti poľovných revírov na základe osevných plánov, štruktúry a druhového zloženia lesných plôch, remízok a krajinnej zelene,
b) návrh opatrení na zvýšenie úživnosti agrárnej krajiny, vytváraním biokoridorov, multifunkčných okrajov polí a efektívneho plánovania osevných plôch, s cieľom udržania a obnovenia pôvodnej flóry a fauny Slovenska,
c) návrh opatrení s cieľom efektívneho čerpania podpôr v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb a s opatreniami programu rozvoja vidieka,
d) spracovanie komplexných analýz štruktúr populácií a návrhov v oblasti manažmentu chovu a lovu poľnej zveri,
e) návrh účinných opatrení na znižovanie strát na zveri v dôsledku intenzívnej poľnohospodárskej výroby, automobilovej dopravy a ďalších antropogénnych vplyvov,
f) návrh manažmentu predátorov a diviačej zveri v oblastiach s chovom malej zveri, s cieľom znižovania ich predačného tlaku a škôd spôsobených na poľnohospodárskych kultúrach,
g) vypracovanie projektov farmových chovov malej zveri s cieľom zvýšenia ich stavov, alebo reintrodukcie do oblastí, kde sa pôvodne vyskytovali, s možnosťou ich využitia ako biologická ochrana a indikátory životného prostredia.
3. Stručný predpokladaný benefit objednávateľa produktu: Užívateľ poľovného pozemku, alebo poľovného revíru získa ucelený prehľad o stave obhospodarovanej plochy, s komplexným odborným návrhom na zvýšenie ekologickej stability krajiny, stavov malej poľnej zveri, s možnosťami efektívneho využívania podpôr v poľnohospodárstve.
4. Rozsah činnosti poradcu v hodinách a cena poradenského produktu: 50 hodín odbornej práce, z toho 20 hodín výkon v teréne.
5. Ďalšie špecifické náklady potrebné na výkon poradenstva: V prípade potreby, po dohode s objednávateľom vyšetrenie zdravotného stavu pôvodných populácií malej zveri, ako aj zvierat určených na zazverovanie.
6. Návrh kritérií na kontrolu splnenia realizácie produktu: Predloženie vypracovaných „Plánov poľovníckeho hospodárenia", vyjadrenie odberateľov o úspešnosti, resp. realizovateľnosti návrhov opatrení poradcu.


Poradcovia pre daný produkt

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Prevádzkovo-ekonomická fakulta
Priebeh zamestnaní: Riaditeľka RPPK Bratislava od r. 2007.
Kvalifikácia: Absolvované všetky kurzy k poradenstvu organizované Agroinštitútom. Účasť na rôznych seminároch organizovaných SPPK.
Teritórium pôsobnosti: Bratislavský a Trnavský kraj
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Vysoká škola veterinárna Košice, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/VŠV: Všeobecné veterinárske lekárstvo, 1989. SPU: Všeobecná zootechnika, 2010
Priebeh zamestnaní: 1.7.1989-30.09.1989: Okresné veterinárne zariadenie, Liptovský Mikuláš; 1.10.1989-31.08.1990: Vojenská prezenčná služba; 1.9.1990-31.12.2005: Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 949 92 Nitra; 1.1.2006-31.12.2009: Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky; 1.1.2010-31.12.2013: Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky; 1.1.2014-doteraz: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky.
Kvalifikácia: 28 ročná prax vo výskume zameranom na problematiku chovu a zverozdravotnej problematiky poľovnej zveri, a vybrané aspekty biológie a ekológie poľovnej zveri. Dlhoročná prax v dištančnej imobilizácii zveri a zdivených zvierat. Držiteľ osvedčení pre navrhovanie a vykonávanie postupov na zvieratách pre vedecké a vzdelávacie účely (hydina, hlodavce a králik domáci, hospodárske zvieratá). Držiteľ zbrojného preukazu pre držanie a nosenie zbrane, a streliva na poľovné účely, a pre výkon zamestnania.
Teritórium pôsobnosti: Nitriansky, Trnavský, Bratislavský kraj
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Špeciálna živočíšna produkcia
Priebeh zamestnaní: 2000-2002: Koppert s.r.o., 2010-2013: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014-2018: Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Kvalifikácia: Vyššia skúška z poľovníctva a manažmentu chovu poľovnej zveri; Hygiena zveriny a ochrana zdravia osôb; Moderné chovateľské postupy vo včelárstve
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00