Pôdohospodárske poradenstvo

Katalóg poradenských produktov

Katalóg poradenských produktov

  Návrat na zoznam poradenských produktov

Vybrali ste si oblasť - 2. Živočíšna výroba / 2.3. Návrh geneticko-reprodukčných opatrení na zefektívnenie produkčných programov na farmách hospodárskych zvierat

Fokusová oblasť: 2A
Popis poradenského produktu

1. Názov poradenského produktu: Návrh geneticko-reprodukčných opatrení na zefektívnenie produkčných programov na farmách hospodárskych zvierat
2. Stručný popis poradenských činností:
a) molekulárno-genetická činnosť: Prvotné molekulárno-genetické analýzy génov pre progesterónový receptor (PGR) a melanokortínový receptor (MC4R) základného rodičovského stáda. Na základe výsledkov marker-asistovaného skríningu parentálnej generácie budú vypracované vhodné selekčné postupy a optimalizovaný pripárovací plán na zabezpečenie efektívnejšej reprodukcie a produkcie v úžitkovom chove.
b) reprodukčná činnosť: Nastavenie vhodných postupov riadenej reprodukcie využitím biologicky aktívnych látok - implementorov (glykosaminoglykány: GAG) pridávaných do inseminačných dávok s cieľom urýchlenia indukcie kapacitácie spermií a zvýšenia koncepčného pomeru.
V štvrťročných intervaloch analýza stavu produkcie, reprodukcie, vitality a morbidity sledovaných zvierat. Analýza i rozbor dosiahnutých výsledkov a návrh ďalšieho riešenia. Vypracovanie čiastočnej správy o stave chovu, definícia problémov a ich príčin a návrh konkrétnych opatrení pre odstránenie prípadných nedostatkov. V súčinnosti s chovateľom vypracovanie návrhu ďalšej koncepcie rozvoja sledovaného chovu.
3. Stručný predpokladaný benefit objednávateľa produktu: Chovateľovi sa poskytnú komplexné selekčné kritériá pre zabezpečenie výberu vhodného rodičovského materiálu so zodpovedajúcim genetickým zložením, zabezpečujúcim benefit v oblasti reprodukcie a životaschopnosti produkčných zvierat.
Prostredníctvom marker asistovanej selekcie bude vypracovaný konkrétny pripárovací plán s definovanými genotypmi (PGR, MC4R) samičej a samčej zložky základného stáda. Návrh postupu využitia biologicko-aktívnych látok (implementorov do inseminačných dávok) na zabezpečenie zefektívnenia reprodukcie v chove, zvýšením kvality inseminačných dávok a koncepčného pomeru v reprodukčnom programe.
Poľnohospodár na základe štvrťročných správ a návrhov opatrení pod odborným dozorom poradcu priebežne odstraňuje problémy a ich príčiny v sledovanom chove, s cieľom zlepšovania reprodukcie, produkcie a ekonomiky výroby.
4. Rozsah činnosti poradcu v hodinách a cena poradenského produktu: 60 hodín odbornej práce: z toho 20 hodín výkon na farme – odber biologických vzoriek, transport biologických vzoriek + 40 hodín práca v laboratóriu a vypracovávanie protokolov i priebežných správ + náklady na služby súvisiace s aktivitou - prvotné molekulárno-genetické analýzy.
5. Ďalšie špecifické náklady potrebné na výkon poradenstva: V súčinnosti s objednávateľom získať podklady z kontroly úžitkovosti.
6. Návrh kritérií na kontrolu splnenia realizácie produktu: Predloženie vypracovaného „Návrhu geneticko-reprodukčných opatrení na zefektívnenie produkčného programu na farme hospodárskych zvierat“. Poskytnutie priebežných štvrťročných správ a záverečnej správy, s priloženým vyjadrením chovateľa o úspešnosti, resp. realizovateľnosti návrhov opatrení poradcu.


Poradcovia pre daný produkt

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, Odbor: zootechnický
Priebeh zamestnaní: Júl 1966: JRD Okoličná na Ostrove, mechanizátor, praktikant; Júl 1966-júl 1968: Základná vojenská služba; August 1968-máj 1969: MNV Okoličná na Ostrove, traktorista; Máj 1969-december 1989: Plemenársky podnik Šamorín, resp. po reorganizácii Štátny plemenársky podnik Bratislava, Okresné stredisko Komárno postupne - obvodný plemenársky zootechnik, konzultant, vedúci okresného plemenárskeho strediska; súbežne v rokoch 1978 až 1983 Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre: študent formou diaľkového štúdia - odbor zootechnický; December 1989-jún 1996: Štátny majetok Komárno, výrobný námestník riaditeľa; súbežne jún1990-október 1994: Národná rada Slovenskej republiky, poslanec; Jún 1996-jún 1998: živnostník: odborný poradca pre poľnohospodárstvo, úsek živočíšnej výroby, najmä v oblasti plemenárstva a výživy; Jún 1998-november 1998: Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora v Komárne, riaditeľ; November 1998-december 2002: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, vedúci služobného úradu; Január 2003-február 2007: Agrospol "VKF" Komárno s.r.o., vedúci úseku strategického plánovania a poradenstva; Marec 2007-súčasnosť: Varju Consulting s.r.o., riaditeľ.
Kvalifikácia: Certifikáty, kurzy: Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, akad. rok: 1999/2000: Osvedčenie o absolvovaní celoživotného vzdelávania v odbore Medzinárodné právo a medzinárodné vzťahy - Medzinárodné obchodné vzťahy v SR so zameraním na poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Certifikát: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne - City University Bellevue, USA a Centrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Kurz 15.-30. mája 2002: Certificate - Participated in the Course "Plening and Implementation of Rural Projects; 19.-23. mája 2003: Agroinštitút Nitra, ARVI-Osvedčenie o absolvovaní akreditovanej vzdelávacej aktivity. Príprava projektov pre program SAPARD v dňoch 10. - 11. 7. 2003 a 17. - 18. 7. 2003 s obhajobou záverečnej práce. Osvedčenie č.1341/34411/2005/19/1 vydané: Agentúra pre rozvoj vidieka: "Písanie projektov pre sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Plán rozvoja vidieka". Úrad pre verejné obstarávanie - po školení a úspešných skúškach pre verejné obstarávanie, zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb- oznámenie ÚVO zo dňa 2. 8. 2007. Následne systematické školenia pre VO. Agroinštitút Nitra š.p. - Certifikát č. 17/2008/poľnohospodárstvo o zaradení právnickej osoby do Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR. Varju COnsulting s.r.o., certifikovaný poradca: Varjú Ján, Ing., - PRV SR 2007-2013, opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb. Prvý certifikát vystavený 23. 05. 2008, po opakovaných školeniach platnosť predĺžená do 30. 06. 2014. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín č. 0114/2014/AI zo dňa 14. 03. 2014, platné do 13. 03. 2024. Ďalšie školenia, semináre v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.
Teritórium pôsobnosti: Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický, Košický kraj, okresy: KN, DS, GA, NZ, NR, LV, VK, LC, RS, RV, KE.
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské III. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Vysoká škola veterinárna Košice, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/VŠV: Všeobecné veterinárske lekárstvo, 1989. SPU: Všeobecná zootechnika, 2010
Priebeh zamestnaní: 1.7.1989-30.09.1989: Okresné veterinárne zariadenie, Liptovský Mikuláš; 1.10.1989-31.08.1990: Vojenská prezenčná služba; 1.9.1990-31.12.2005: Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 949 92 Nitra; 1.1.2006-31.12.2009: Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky; 1.1.2010-31.12.2013: Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky; 1.1.2014-doteraz: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky.
Kvalifikácia: 28 ročná prax vo výskume zameranom na problematiku chovu a zverozdravotnej problematiky poľovnej zveri, a vybrané aspekty biológie a ekológie poľovnej zveri. Dlhoročná prax v dištančnej imobilizácii zveri a zdivených zvierat. Držiteľ osvedčení pre navrhovanie a vykonávanie postupov na zvieratách pre vedecké a vzdelávacie účely (hydina, hlodavce a králik domáci, hospodárske zvieratá). Držiteľ zbrojného preukazu pre držanie a nosenie zbrane, a streliva na poľovné účely, a pre výkon zamestnania.
Teritórium pôsobnosti: Nitriansky, Trnavský, Bratislavský kraj
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Agrobiotechnológie, 2016
Priebeh zamestnaní: 2016: Interný doktorand na Katedre fyziológie živočíchov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Kvalifikácia: 2019: 5-mesačná stáž v laboratóriu reprodukčnej biológie profesora Sutovského na University of Missouri v USA; 2018: Course in Endoccrine disruptors-molecular mechanisms and adverse effects organizovaný pod záštitou IMM Institute of Environmental Medicine of Karolinska Institutet in Stockholm, Sweden; 2018: 5-mesačná stáž na Department of Animal physiology and Toxicology na Pedagogical University of Cracow, Krakov, Poľsko; 2017: 3-mesačná stáž na Department of Animal physiology and Toxicology na Pedagoogical University of Cracow, Poľsko; 2016: mesačná stáž na Katedre veterinárnych disciplín, ČZU v Prahe; 2016: 2-mesačná stáž v laboratóriu Reprodukční biologie v biotechnologickom a biomedicínskom výskumnom inštitúte BIOCEV, Praha; 2015: týždňová stáž v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti, Košice; 2014: Letný kurz na tému "Animal Reproductive Health a Toxicology" organizovaný Katedrou fyziológie živočíchov, FAkulty biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre a vedený Dr. Shubhadeep Roychoudhury, PhD. z Assam University, Silchar, India; 2012: týždňová intenzívna stáž na inseminačnje stanici Insemas, s.r.o. vo Zvolene
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00