Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Pôdohospodárske poradenstvo

Katalóg poradenských produktov

Katalóg poradenských produktov

  Návrat na zoznam poradenských produktov

Vybrali ste si oblasť - 1. Rastlinná výroba / 1.3. Ambulantné poradenstvo zakladania a ošetrovania produkčných porastov potravinárskeho maku

Fokusová oblasť: 2A
Popis poradenského produktu

1. Názov poradenského produktu: Ambulantné poradenstvo zakladania a ošetrovania produkčných porastov potravinárskeho maku
2. Stručný popis poradenských činností: poradenstvo pri zakladaní (sejbe) potravinárskeho maku. Poradenstvo ošetrovania počas celej vegetácie. Ekonomika výroby. Vypracovanie správy o stave porastov, analýza problémov a ich príčin a návrh konkrétnych opatrení pre odstránenie, resp. nápravu problémov.
3. Stručný predpokladaný benefit objednávateľa produktu: poľnohospodár na základe vypracovaných správ a návrhov opatrení pod odborným dozorom priebežne odstraňuje problémy a ich príčiny v zakladaní a ošetrovaní produkčných porastov maku siateho a zlepšuje produkciu a ekonomiku výroby.
4. Rozsah činnosti poradcu v hodinách a cena poradenského produktu: 12 hodín odborného výkonu za vegetačné obdobie ( 8 hodín výkon na farme, 4 hodiny spracovanie správy), tzn. 48 hodín za rok.
5. Ďalšie špecifické náklady potrebné na výkon poradenstva: v prípade potreby a po dohode s objednávateľom - analýzy semien maku siateho, podklady z kontroly testovania zabezpečí pestovateľ, alebo poradca.
6. Návrh kritérií na kontrolu splnenia realizácie produktu: predloženie štvrťročných správ a vyjadrenie pestovateľa o úspešnosti, resp. realizovateľnosti návrhov opatrení poradcu.


Poradcovia pre daný produkt

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Odbor: fytotechnický
Priebeh zamestnaní: 2001-2005: Oragro s.r.o., manažér služieb mechanizácie a agronóm; od r. 2006: N. U. Agrar CZ, poradca pre rastlinnú výrobu
Kvalifikácia: -
Teritórium pôsobnosti: Slovenská republika
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Vysoká škola zemědelská Brno/Odbor zootechnický, 1992
Priebeh zamestnaní: 1985-1986: Klatovské rybářství; 1986-1987: Výskumný ústav rybářský a hydrobiologický Vodňany ;1993-1995: MěÚ Horažďovice; 1995-2011: ÚKZÚZ Brno; 2011-2017: Eurosivo Slovakia s.r.o.; 2017- doteraz: Alant s.r.o.
Kvalifikácia: Odborná spôsobilosť na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie. Odborná spôsobilosť v oblasti prípravkov na ochranu rastlín - Modul 2. Odborná spôsobilosť na zaobchádzanie s krmivami (dovoz z tretích krajín).
Teritórium pôsobnosti: Košický a Prešovský kraj
Kontaktovať poradcu  
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa
Absolvovaná škola/odbor: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Manažment rastlinnej výroby, 2017
Priebeh zamestnaní: február 2016: samostatne hospodáriaci roľník; november 2018: obecný správca u Agrárnej komory Slovenska
Kvalifikácia: Kurz-školenie pre zamestnancov, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami a prípravkami s ich obsahom.
Teritórium pôsobnosti: Regióny južného Slovenska, okres Rožňava
Kontaktovať poradcu  

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00