Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Základy podnikania v oblasti živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výroby - dištančná forma vzdelávania

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 kurz
Forma: diaľková
Cieľ:

Fokusová oblasť: 2B Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do odvetvia poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny

Určené:

Vzdelávanie začínajúcich poľnohospodárov, mladých poľnohospodárov v oblasti legislatívy, výroby, spracovania a predaja produktov. Cieľom projektu je zabezpečiť doplnenie vzdelania pre prijímateľov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci podopatrenia č. 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov a to akreditovaným vzdelávacím kurzom zameraným na poľnohospodárske podnikanie v oblasti živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výroby.

Rozsah: 38 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 14. 10. 2020 - 23. 10. 2020

Termíny sústredení:
14. - 16. 10. 2020 a 21. - 23. 10. 2020

Odborný garant: Ing. Zuzana Repiská
Program:

 

Projekt v rámci programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

Názov: Základy podnikania v oblasti živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výroby

"Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí".

Opatrenie: 1 - Prenos znalostí a informačné akcie

Podopatrenie: 1.1 - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov

Schéma pomoci de minimis: Schéma minimálnej pomoci na podporu akcií odborného vzdelávania a získavania zručností (podopatrenie 1.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, DM - 2/2018)

Akreditovaný vzdelávací program: Základy podnikania a podporné opatrenia v agrosektore

 

Program:

14. - 16. 10. 2020 a 21. - 23. 10. 2020

 • Daňová a odvodová politika štátu v zrkadle podnikania v poľnohospodárstve
 • Štruktúra prezentácie dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (GAEC) a GSAA
 • Podpora pre mladého farmára a krížové plnenie
 • Ovocinárstvo
 • Podporné opatrenia v agrosektore 
 • Zeleninárstvo
 • Možnosti podnikania mladého farmára vo väzbe na pozemky v správe a nakladaní Slovenského pozemkoového fondu
 • Optimalizácia výrobnej štruktúry
 • Zviera ako výrobný prostriedok, produkt aj cítiaca bytosť
 • Podnikanie v chove hospodárskych zvierat, produkčné a ekonomické aspekty
 • Základné legislatívne predpisy pre realizáciu chovu hospodárskych zvierat

 

Účastnícky poplatok: Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka €
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/ 7910 231
Mob.: 0902/920 860
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00