Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Valné zhromaždenie Združenia páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovenku a školenie vedúcich zamestnancov z BOZP

 školenie
Forma: denná
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4
Termín/y: 23. 6. 2021
Odborný garant: Ing. Rastislav Polák
Program:

Prezentácia členov (8:30 – 9:30 h)
Školenie o novelizovaných predpisoch o BOZP – zabezpečuje Agroinštitút, š.p. (10:00 – 12:00 h)
Prestávka na obed (12:00 – 13:00 h)
Otvorenie Valného zhromaždenia, privítanie hostí a schválenie programu rokovania (13:00 – 15:00 h)
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Správa o činnosti združenia za uplynulé obdobie
Správa revíznej komisie o hospodárení združenia
Návrh a schválenie rozpočtu združenia na rok 2021
Diskusia a vystúpenie hostí
Návrh uznesenia a jeho schválenie
Záver rokovania

Účastnícky poplatok: 36 €
Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910 219
Mob.: 0905 262 103
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk
Poznámka: Školné hradí každý účastník, ubytovanie a stravu podľa potreby.
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Online prihláška

(napr. vedúci pracovník, konateľ...)
 prevodom na účet
 v hotovosti pri prezencii


Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00