V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19 Agroinštitút Nitra, štátny podnik, obmedzuje činnosť konferenčných služieb na max. 50 osôb!
Ponúkame Vám možnosť organizovania webinárov.

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre APLIKÁTOROV v poľnohospodárstve - Modul 03

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 školenie
Forma: denná
Cieľ:

Na základe poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 66/2012-100 zo dňa 16. 1. 2012 v zmysle § 32 zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 492/2011 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.
Cieľom odborného vzdelávania je nadobudnúť a podľa potreby si doplniť vedomosti z oblasti aplikácie prípravkov na ochranu rastlín. Absolvent získa osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín s celoštátnou platnosťou.

Určené:

fyzické osoby, ktoré aplikujú prípravky na ochranu rastlín v poľnohospodárstve

Rozsah: 8 hodín/1 deň
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 28. 09. 2020

Termíny sústredení:
1 deň

Odborný garant: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Program:

Vzhľadom na prijaté epidemiologické opatrenia v rámci COVID-19 Vás žiadame uprednostniť platenie účastníckeho poplatku na účet!

Prezencia: 7,30 - 8,00

Začiatok vzdelávania: 8,00
 

Vzhľadom na krízovú epidemickú situáciu bolo MPRV SR vydané usmernenie k platnosti alebo získaniu osvedčení o odbornej spôsobilosti, link: https://www.mpsr.sk/download.php?fID=18712

Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín a ich používania.
Základné vedomosti o integrovanej ochrane rastlín proti škodlivým organizmom, zásadách ekologického poľnohospodárstva, biologických metódach regulácie škodlivých organizmov, všeobecné zásady a usmernenia o špecifickej integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom pre konkrétne plodiny alebo odvetvia.

Vedenie záznamov o každom použití prípravkov na ochranu rastlín.
Opatrenia na minimalizovanie rizika pre ľudí, necieľové organizmy a životné prostredie: bezpečné pracovné postupy pri preprave, skladovaní, manipulácii s prípravkami a ich miešaní, zneškodňovaní prázdnych obalov, iných kontaminovaných materiálov a nadbytočných prípravkov.
Príprava aplikačných zriadení na aplikáciu, ich kalibrácia a spôsob obsluhy
Používanie aplikačných zariadení , ich údržba,  špecifické techniky postreku, ciele technickej kontroly aplikačných zariadení, spôsoby zlepšenia kvality postreku.
Opatrenia na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia vrátane vodných zdrojov. Osobitná starostlivosť v ochranných oblastiach.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
Základy poskytovania prvej pomoci pri poškodení zdravia prípravkami na ochranu rastlín alebo inými prípravkami.
Nelegálne a falšované prípravky, ich existencia, identifikácia a ich možné riziká.

Účastnícky poplatok: 75,00 € pri platbe na účet, pri platbe v hotovosti 80 €
Organizačný garant: Ing. Peter Paulen
Tel.: 037/7910 236
E-mail: peter.paulen@agroinstitut.sk
Poznámka: Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 117 002
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):
!!!Prihlášku zašlite najneskôr 3 dni pred konaním školenia!!!
Účastnícky poplatok zahŕňa: občerstvenie, obed, vydanie osvedčenia a materiály v elektronickej forme.
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).