V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19 Agroinštitút Nitra, štátny podnik, obmedzuje činnosť konferenčných služieb na max. 50 osôb!
Ponúkame Vám možnosť organizovania webinárov.

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Aplikácia zákona o pozemkových spoločenstvách

 seminár
Forma: denná
Cieľ:

Cieľom seminára je informovať účastníkov o problematike pozemkových spoločenstiev, spoločnej nehnuteľnosti, spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti z právneho, organizačného i katastrálneho hľadiska.

Určené:

Pozemkové, lesné a pasienkové spoločenstvá, urbáre, želiarske spolky a komposesoráty, notári, advokáti, znalci, mestá, obce, realitné kancelárie

Rozsah: 7 hod.
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 22. 09. 2020
Odborný garant: Mgr. Róbert Jakubáč, PhD. (ÚGKK SR)
Mgr. Martin Illáš (MPRV SR)
Program:

Prezencia od 8.30

Prednášky 9.00 - 16.00 (s prestávkami a obedom)

Témy:

 • Základné pojmy a vzťahy (pozemkové spoločenstvo, spoločná nehnuteľnosť, spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť)
 • Spoločná nehnuteľnosť (jej podstata, vzťah k stavbám, zápis "spoločnej nehnuteľnosti" v katastri nehnuteľností)
 • Oddeľovanie časti spoločnej nehnuteľnosti  a jej prevádzanie
 • Pozemkové spoločenstvo - nakladanie s podielom na spoločnej nehnuteľnosti - osobitosti voči Občianskemu zákonníku
 • Pozemkové spoločenstvo - zástupca pri nadobúdaní podielu členmi
 • Prenajímanie spoločnej nehnuteľnosti
 • Slovenský pozemkový fond a Lesy SR, š.p. (ich postavenie v spoločenstve, ich nájomné zmluvy)
 • Orgány spoločenstva (volebné a funkčné obdobie, zánik funkcie, iné vnútorné vzťahy)
 • Valné zhromaždenie (formy zasadnutia, spôsoby hlasovania)
 • Zmluva o spoločenstve a jej prílohy podľa novely zákona
 • Zmeny v spoločenstve, ktoré je potrebné vykonať v súvislosti s novelou zákona
 • Zrušenie a zánik spoločenstva - vplyv na spoločnú nehnuteľnosť a nakladanie s ňou
 • Register pozemkových spoločenstiev (správne konanie, oznámenia)
 • Legislatívne zmeny v právnej úprave pozemkových spoločenstiev v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
 • Iné dôležité súvisiace témy.
Účastnícky poplatok: 78 € pri platbe prevodom na účet, 83 € pri platbe v hotovosti € €
Organizačný garant: Ing. Alena Bujdáková
Tel.: 037/7910 217
E-mail: alena.bujdakova@agroinstitut.sk
Poznámka: V cene sú zahrnuté organizačné náklady, obed, občerstvenie.
Bankové spojenie: IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247; SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX; konštantný symbol: 0308; variabilný symbol: 116 003 ; špecifický symbol: uveďte vaše IČO. (ak ste FO bez IČO - uveďte svoje meno a priezvisko).
Prihlášku zašlite najneskôr tri pracovné dni pred konaním školenia.
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).