Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Agroenvironmentálno - klimatické opatrenie

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 seminár
Forma: dištančná
Cieľ:

Absolvent vzdelávacieho programu získa vedomosti o zavádzaní poľnohospodárskych výrobných postupov, ktoré prispievajú k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, prírodných zdrojov a zmierneniu klimatickej zmeny a o systéme podpory daného hospodárenia.

Určené:

Konatelia a zodpovední pracovníci poľnohospodárskej prvovýroby, ktorí zavádzajú a uplatňujú poľnohospodárske výrobné postupy prispievajúce k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, prírodných zdrojov a zmierneniu klimatickej zmeny. Žiadatelia o platbu v rámci Agroenvironmentálno – klimatického opatrenia z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Rozsah: 14 hodín
Miesto konania: Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: 01. 12. 2021 - 02. 12. 2021

Termíny sústredení:
Forma výuky bude prispôsobená aktuálne platným epidemiologickým nariadeniam.

Odborný garant: Ing. Mária Debrecéniová, CSc.
Program:

Forma výuky bude prispôsobená aktuálne platným epidemiologickým nariadeniam.

Termín školenia: 01. - 02. 12. 2021

Obsahová náplň:

- Úvod do problematiky: Opatrenia prispievajúce k ochrane životného prostredia, prírodných zdrojov a zmierneniu klimatickej zmeny

- Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a rozdelenie na jednotlivé podopatrenia

- Základné podmienky hospodárenia na poľnohospodárskej pôde oprávnenej na poskytnutie podpory

- Hospodárenie prispievajúce k ochrane kvality vody

- Hospodárenie prispievajúce k zníženiu rizika erózie pôdy

- Hospodárenie prispievajúce k zachovaniu biodiverzity, hlavne v územiach európskeho významu a územiach s vysokou prírodnou hodnotou

- Zachovanie a udržateľné využívanie a rozvoj genetických zdrojov v poľnohospodárstve

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX 
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 120 005 
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):

V prípade, že nemáte IČO, prosím uveďte do poznámky Vaše meno a priezvisko. 
 

Školné (dištančná forma): 105 Eur s DPH (platba bankovým prevodom)  

Poplatok za školenie je potrebné uhradiť do začiatku konania školenia.

Faktúra bude vystavená až po skončení školenia.

Účastnícky poplatok: 105 Eur s DPH pri dištančnej forme €
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231
Mob.: 0902/920 860
Fax: 037/7910159
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
Poznámka: UPOZORNENIE:
Žiadateľ o platbu v rámci Agroenvironmentálno – klimatického opatrenia z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 je povinný do konca prvého roka záväzku absolvovať školiaci kurz resp. splnomocniť osobu, ktorá je u neho v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu, aby tento kurz absolvoval – v zmysle § 19, ods. 14 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie, ktoré sú povinní spolu s potvrdením zaslať na regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúre v mieste podania jednotnej žiadosti do 10 pracovných dní odo dňa vystavenia - v zmysle § 19, ods. 15 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 120 005
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):
V prípade, že nemáte IČO, prosím uveďte do poznámky Vaše meno a priezvisko.
Úhradu poplatku prosím zrealizujte až týždeň pred stanoveným termínom školenia.
Školné (dištančná forma): 105 Eur s DPH (platba bankovým prevodom)
Pozvánka:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Online prihláška

(napr. vedúci pracovník, konateľ...)
 prevodom na účet
 v hotovosti pri prezenciiPotrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00