V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19, rušíme všetky plánované akcie konferenčných služieb až do odvolania!
Ponúkame Vám možnosť organizovania webinárov.

Vzdelávanie

Termíny školení

Kalendár školení

  Zobraziť všetky školenia

Agroenvironmentálno - klimatické opatrenie (webinár)

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
 kurz
Forma: diaľková
Cieľ:

Absolvent vzdelávacieho programu získa vedomosti o zavádzaní poľnohospodárskych výrobných postupov, ktoré prispievajú k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, prírodných zdrojov a zmierneniu klimatickej zmeny a o systéme podpory daného hospodárenia.

Určené:

Konatelia a zodpovední pracovníci poľnohospodárskej prvovýroby, ktorí zavádzajú a uplatňujú poľnohospodárske výrobné postupy prispievajúce k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, prírodných zdrojov a zmierneniu klimatickej zmeny. Žiadatelia o platbu v rámci Agroenvironmentálno – klimatického opatrenia z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Rozsah: 14 hodín
Miesto konania: Nitra
Termín/y: 01. 11. 2020 - 30. 11. 2020

Termíny sústredení:
Termín školenia:Školenie formou webinára plánujeme realizovať v mesiaci november. Termín bude upresnený.
Platba je možná len bankovým prevodom.

Odborný garant: Ing. Mária Debrecéniová, CSc.
Program:

Termín školenia: Školenie formou webinára plánujeme realizovať v mesiaci november. Termín bude upresnený.

Platba je možná len bankovým prevodom.

Obsahová náplň:

- Úvod do problematiky: Opatrenia prispievajúce k ochrane životného prostredia, prírodných zdrojov a zmierneniu klimatickej zmeny

- Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a rozdelenie na jednotlivé podopatrenia

- Základné podmienky hospodárenia na poľnohospodárskej pôde oprávnenej na poskytnutie podpory

- Hospodárenie prispievajúce k ochrane kvality vody

- Hospodárenie prispievajúce k zníženiu rizika erózie pôdy

- Hospodárenie prispievajúce k zachovaniu biodiverzity, hlavne v územiach európskeho významu a územiach s vysokou prírodnou hodnotou

- Zachovanie a udržateľné využívanie a rozvoj genetických zdrojov v poľnohospodárstve

Účastnícky poplatok: 84 Eur s DPH, platba bankovým prevodom €
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231
Mob.: 0902/920 860
Fax: 037/7910159
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
Poznámka: UPOZORNENIE:
Žiadateľ o platbu v rámci Agroenvironmnetálno – klimatického opatrenia z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 je povinný do konca prvého roka záväzku absolvovať školiaci kurz resp. splnomocniť osobu, ktorá je u neho v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu, aby tento kurz absolvoval – v zmysle § 19, ods. 14 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie, ktoré sú povinní spolu s potvrdením zaslať na regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúre v mieste podania jednotnej žiadosti do 10 pracovných dní odo dňa vystavenia - v zmysle § 19, ods. 15 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 120 005
špecifický symbol (uviesť Vaše IČO):

Školné: 84 Eur s DPH, platba bankovým prevodom
  Ceny uvádzame s 20 % DPH (ubytovanie 10 % DPH).

Online prihláška

(napr. vedúci pracovník, konateľ...)
 prevodom na účet
 v hotovosti pri prezencii


Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00