Celoživotné vzdelávanie

Akreditované vzdelávanie

  Základy podnikania v poľnohospodárstve (modulový program)

Základy podnikania v poľnohospodárstve

  odborná príprava

Forma:

Moduly:

denná

Modul I.: Základy živočíšnej výroby

Modul II.: Špeciálna rastlinná výroba

Modul III.: Všeobecné aspekty podnikania v agrosektore

Cieľ:

Modul I.: Základy živočíšnej výroby - absolvent modulu je schopný na základe analýzy trhu v danom regióne, analýzy vlastných výrobných podmienok a svojho záujmu, rozhodnúť sa pre konkrétne odvetvie živočíšnej výroby. Je schopný vypracovať si podnikateľský zámer pre zvolený typ produkcie a jeho finalizáciu. Vie sa orientovať v biologických základoch chovu a plemenárskych požiadavkách. Je schopný zorientovať sa v legislatívnych požiadavkách na chovateľa hospodárskych zvierat z hľadiska welfare, veterinárnych predpisov, zoohygieny, protinákazových opatrení a hygieny potravín. Pozná základné požiadavky na techniku chovu a výživu chovaných kategórií zvierat a bude schopný vypracovať si výrobno-finančný plán.

Modul II.: Špeciálna rastlinná výroba - Absolvent modulu pozná sortiment ovocných druhov a ich biológiu, nároky na prostredie, je schopný posúdiť vhodnosť podmienok pre pestovanie ovocných drevín. Ovláda technológie najmodernejších pestovateľských systémov pri všetkých základných ovocných druhoch. Získa poznatky o pestovaní jednotlivých druhov zelenín v poľných podmienkach malovýroby i veľkovýroby. Osvojí si základnú agrotechniku, pestovateľské systémy zeleninových druhov určených na priamy konzum, skladovanie a spracovanie. Získa poznatky o pestovaní zeleniny a priesad v zakrytých priestoroch, ako aj vedomosti o technológii pestovania zeleniny na pôde a hydroponickým spôsobom, ktoré sú následne aplikovateľné do praxe. Získa podrobné znalosti z technológie pestovania viniča so zameraním sa na zvyšovanie kvality produkcie a ekologizácie pestovania, odrodovej agrotechnike pestovania viniča, cielenej na produkciu hrozna pre výrobu rôznych kategórií vín. Získa vedomosti o fyziologickej podstate tvorby biomasy viničového kra a možností jej regulovania. Ovláda metódy rozmnožovania a produkcie výsadbového materiálu viniča a praktické postupy v škôlke. Porozumie poznatkom o nárokoch strukovín, olejnín, okopanín na agroekologické
podmienky prostredia a je schopný rozlíšiť jednotlivé druhy, variety, resp. convariety týchto plodín. Osvojí si najnovšie zásady ich pestovateľských technológií.

Modul III.: Všeobecné aspekty podnikania v agrosektore - absolvent modulu si osvojí základné poznatky týkajúce sa zakladania a registrácie podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve, základné princípy daňovej a odvodovej politiky štátu a zmluvných vzťahoch v poľnohospodárstve, osobitne zmlúv týkajúcich sa nájmu poľnohospodárskej pôdy. Orientuje sa v poskytovaní schém pomoci v oblasti priamych platieb v zmysle nariadenia vlády č. 342/2014 Z.z., ktorými sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb a opatrení rozvoja vidieka. Získa základné znalosti v oblasti dodržiavania GAEC a dodržiavania požiadaviek a noriem tzv. "krížového plnenia".

Cieľová skupina:

Modul I.: Základy živočíšnej výroby - samostatne hospodáriaci roľníci, farmári, začínajúci podnikatelia v poľnohospodárskej výrobe, mladí farmári, rodinní
farmári, zamestnanci malých poľnohospodárskych podnikov, mikropodnikov

Modul II.: Špeciálna rastlinná výroba - SHR, farmári, začínajúci podnikatelia v poľnohospodárskej výrobe, mladí farmári, zamestnanci malých poľnohospodárskych podnikov

Modul III.: Všeobecné aspekty podnikania v agrosektore - samostatne hospodáriaci roľníci, farmári, začínajúci podnikatelia v poľnohospodárskej výrobe, mladí farmári, rodinní farmári, zamestnanci malých poľnohospodárskych podnikov, mikropodnikov

Rozsah: Modul I.: 30 hodín, Modul II.: 67 hodín, Modul III.: 40 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Termín/y: podľa záujmu
Odborný garant:

Modul I.: Základy živočíšnej výroby - prof. Ing. Ondrej Debrecéni CSc.

Modul II.: Špeciálna rastlinná výroba - Ing. Ján Mezey PhD.

Modul III.: Všeobecné aspekty podnikania v agrosektore - Ing. Mária Debrecéniová CSc.
Program:

Modul I.: Základy živočíšnej výroby

 • Zviera ako výrobný prostriedok, produkt aj cítiaca bytosť
 • Podnikanie v chove hospodárskych zvierat, produkčné a ekonomické aspekty
 • Plemenárske, technologické a výživové aspekty chovu
 • Legislatívne požiadavky na životné podmienky, techniku chovu, zdravie zvierat a bezpečnosť potravín
 • Výrobno-finančný plán pre konkrétny chov

Modul II.: Špeciálna rastlinná výroba

 • Všeobecné ovocinárstvo
 • Technológie pestovania ovocia
 • Integrovaná produkcia ovocia
 • Rozmnožovanie ovocných rastlín
 • Tvarovanie a rez ovocných rastlín
 • Všeobecné zeleninárstvo
 • Zeleninárstvo v krytých priestoroch
 • Všeobecné vinohradníctvo
 • Rastlinná výroba - strukoviny, okopaniny, olejniny

Modul III.: Všeobecné aspekty podnikania v agrosektore

 • Právne predpisy súviaiace s podnikaním v poľnohospodárstve
 • Daňová a odvodová politika štátu v zrkadle podnikania v poľnohospodárstve
 • Možnosti podnikania mladého farmára vo väzbe na pozemky v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu
 • Administrácia podpory pre mladého farmára a krížové plnenie
 • Štruktúra prezentácie dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (GAEC)
 • Schémy priamych platieb a pravidlá krížového plnenia platné od roku 2015
 • Projektové podpory
Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231, 0902 920 860
Fax: 037/7910 159
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
Poznámka:

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR, číslo akreditácie: 2782/2015/41/5
Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Vzdelávací program je zostavený do modulovej štruktúry z toho dôvodu, aby si účastník vzdelávania mohol vybrať iba
ten modul, ktorý sa týka zamerania jeho poľnohospodárskej podnikateľskej činnosti a oblasti realizácie podnikateľského zámeru.

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00