Celoživotné vzdelávanie

Akreditované vzdelávanie

  Základy chovu včiel

Základy chovu včiel

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
  kurz
Forma: denná
Cieľ:

Absolventi kurzu budú vedieť teoreticky i prakticky vykonávať základné práce a činnosti v chove včiel, oboznámia sa s tvorbou a zložením jednotlivých včelích produktov, technológiou spracovania a uskladnenia včelích produktov, diagnostikou, prevenciou a spôsobmi tlmenia chorôb včiel

Určené:

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti z oblasti chovu včiel

Rozsah: 56 hodín: teoretická časť - 28 hodín a praktická časť - 28 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra a Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 4, 949 01 Nitra
Rozsah

56 vyučovacích hodín:    teoretická časť – 28 a praktická časť – 28 h

Odborný garant: Ing. Marcel Polička, PhD.
Program:

Obsahová náplň

Úľ a jeho časti

Teoretická časť - historický vývoj včelích obydlí; úľ a jeho časti; úle používané na chov včiel u nás a v zahraničí; príslušenstvo úľa; kočovný voz, včelnica, včelín.

Praktická časť - zhotovovanie rámikov; základné opravy a dezinfekcia úľov a úľového príslušenstva; výhody a nevýhody kočovného voza, včelnice, včelína pri praktickom včelárení.

Včelárske pomôcky

Teoretická časť - význam včelárskych pomôcok používaných pri práci so včelami; význam pomôcok pri získavaní, spracovaní a uskladnení včelích produktov.

Praktická časť - používanie včelárskych pomôcok pri práci so včelami; používanie včelárskych pomôcok pri získavaní, spracovaní a uskladnení včelích produktov.

Včelstvo

Teoretická časť - charakteristika a význam matky, robotníc a trúdov; charakteristika a význam včelieho plodu, včelieho diela a zásob.

Praktická časť - rozpoznávanie matky, trúdov a robotníc; rozpoznávanie otvorených a zatvorených včelích plodov; rozpoznávanie medových a peľových zásob.

Včelia pastva

Teoretická časť - význam opeľovania a základné pojmy súvisiace s opeľovaním; charakteristika nektáru, medovice a peľu; najvýznamnejšie zdroje nektáru, medovice a peľu.

Praktická časť - rozpoznávanie najvýznamnejších zdrojov nektáru, medovice a peľu; zhodnotenie výdatnosti včelej pastvy na základe váženia pomocou úľovej váhy.

Včelie produkty

Teoretická časť - priama a nepriama produkcia včiel; chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti včelích produktov; význam včelích produktov.

Praktická časť - rozpoznávanie jednotlivých včelích produktov; získavanie, spracovanie a uskladnenie včelích produktov; výroba základných výrobkov zo včelích produktov.

Choroby včiel                                                                                                                           

Teoretická časť - základné rozdelenie včelích chorôb; charakteristika bakteriálnych, parazitárnych a ostatných včelích chorôb.

Praktická časť - rozlišovanie zdravého včelstva od včelstva postihnutého včelími chorobami; rozpoznávanie jednotlivých včelích chorôb; aplikácia liečiv používaných pri liečení včelích chorôb

Škodcovia včiel

Teoretická časť - charakteristika škodcov včiel medonosných; štádiá vývoja škodcov včiel medonosných.

Praktická časť - rozlišovanie škodcov včiel medonosných; ochrana včelstva pred škodcami včiel medonosných.

Organizačný garant: Ing. Alena Bujdáková
Tel.: 037/7910 217
Fax:  
E-mail: alena.bujdakova@agroinstitut.sk
Poznámka:

Požadované vzdelanie: Minimálne stredoškolské vzdelanie

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR, číslo akreditácie: 2782/2014/95/3
Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Podmienka účasti na kurze:

Lekárske potvrdenie o absencii alergie na včelí jed !!!

Link na YouTube kanál zameraný na chov včiel

   

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00