Celoživotné vzdelávanie

Akreditované vzdelávanie

  Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

  odborná príprava

Forma:

Moduly:

denná

Modul I.: Odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Modul II.: Modul: Aktualizačná odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Cieľ:

Modul I.: Absolvent modulu získa vedomosti na odborné využitie dezinfekčných a biocídnych prípravkov na profesionálne použitie alebo prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie a na obchodovanie s nimi, v zmysle platnej legislatívy, ako podmienku na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Dokáže vykonať identifikáciu zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých živočíšnych škodcov a ich likvidáciu v súlade s platnými legislatívnymi a bezpečnostnými predpismi.

Modul II.: Absolvent modulu získa aktuálne informácie na odborné využitie biocídnych a dezinfekčných prípravkov na profesionálne použitie alebo prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie a na obchodovanie s nimi v zmysle platnej legislatívy. Dokáže vykonať identifikáciu zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých živočíšnych škodcov a ich likvidáciu v súlade s platnými legislatívnymi a bezpečnostnými predpismi.

 

Cieľová skupina:

Modul I.: Osoby, u ktorých sa požaduje overenie odbornej spôsobilosti alebo osoby, ktoré majú záujem získať odbornú  spôsobilosť na prácu s biocídnymi a dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa § 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Osoby, so záujmom pracovať v oblasti dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie.

Modul II.:
Osoby, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s biocídnymi a dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa § 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Osoby pracujúce v oblasti dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie, sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti a podľa § 16 ods. 29 a 30 na vykonávanie činností majú povinnosť absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu.

 

Rozsah: Modul I.: 20 hodín, Modul II.: 16 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Termín/y: podľa záujmu
Odborný garant: MUDr. Zuzana Machatová
Program:

»Právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti

»Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci

»Toxikológia a zásady prvej pomoci

»Teoretické vedomosti pri výkone tejto činnosti

»Epidemiológia a základy z mikrobiológie vo vzťahu k tejto činnosti

»Hygiena životného prostredia vo vzťahu k činnosti

»Charakteristika, biológia a spoznávanie (určovanie) škodlivých živočíchov

»Pracovné postupy a praktické zručnosti pri výkone tejto činnosti

Účastnícky poplatok:  
Organizačný garant: Ing. Alena Bujdáková
Tel.: 037/7910 217
Fax: 037/7910 159
E-mail: alena.bujdakova@agroinstitut.sk
Poznámka:

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR, číslo akreditácie: 2782/2020/6/1
Po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou:

Modul I.: Osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Modul II.: Osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00