Celoživotné vzdelávanie

Akreditované vzdelávanie

  Pôdohospodársky poradca (modulový program)

Modul: Vstupná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov

Modul: Aktualizačná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
  kurz
Forma: denná
Cieľ:

Absolvovanie vstupnej odbornej prípravy pôdohospodárskych poradcov umožní získanie certifikátu pôdohospodárskeho poradcu a následne poskytovanie poradenských služieb v programovom období PRV 2014-2020. Zároveň umožní zaradenie do systému ďalšieho vzdelávania pôdohospodárskych poradcov a zvyšovanie špecializácie pôdohospodárskeho poradcu.

Absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy pôdohospodárskych poradcov umožní obnovenie platnosti certifikátu pôdohospodárskeho poradcu a následne poskytovanie poradenských služieb v programovom období PRV 2014-2020. Zároveň umožní zaradenie do systému ďalšieho vzdelávania pôdohospodárskych poradcov a zvyšovanie špecializácie pôdohospodárskeho poradcu.

Určené:

Vstupná: Záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. (požadované vzdelanie a dĺžka odbornej praxe), zamestnanci organizácií , resp. spoločnosti, ktoré zamestnávajú alebo združujú necertifikovaných poradcov. Noví poradcovia, ktorí chcú vykonávať poradenské služby, podopatrenie 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa PRV 2014 - 2020.

Aktualizačná: Poradcovia, ktorí vykonávali poradenské služby v rámci PRV 2007-2013 na základe získaných osvedčení, boli zapísaní do Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR a chcú získať obnovenie platnosti certifikátu na výkon poradenských služieb v rámci PRV 2014-2020, podopatrenia 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa PRV 2014 - 2020.

Rozsah:

Vstupná: 32 h, 4 dni výučby

Aktualizačná: 16 h, 2 dni výučby

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Program:

"Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí"

Projekt je spolufinancovaný v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

Opatrenie: 2 - Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky

Podopatrenie: 2.3 – Podpora na odbornú prípravu poradcov

Príjemcom minimálnej pomoci „prijímateľ nefinančnej pomoci (beneficient)“ je poradca v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve.

Názov projektu: Podpora vzdelávania poradcov v poľnohospodárstve

Názov akreditovaného vzdelávacieho programu: Pôdohospodársky poradca
Názov modulu: Vstupná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov

Odborné témy:

 • Aktuálne problémy Spoločnej poľnohospodárskej politiky
 • Priame podpory a Krížové plnenie
 • Program rozvoja vidieka 2014 - 2020
 • Pôdohospodársky poradenský systém
 • Informačné a komunikačné technológie pre poradcov v agrosektore
 • Komunikácia a etika v práci poradcu
 • Poradenstvo pre riadenie marketingu a odbytu
 • Poradenský proces
 • Normy bezpečnosti pri práci založené na právnych predpisoch EÚ
 • Obstarávanie zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní pri čerpaní nenávratných finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2014-2020
   

Lektori: schválení vydaným potvrdením MŠVVaŠ o akreditácii.

Pomoc účastníkovi vzdelávania (resp. v prípade uplatnenia schémy, minimálna pomoc príjemcovi minimálnej pomoci) je poskytovaná v nepeňažnej forme, poskytnutím 50 % zľavy z celkovej ceny ich účasti na aktivite vzdelávania poradcov (zľava 50 % z účastníckeho poplatku).

Názov modulu: Aktualizačná odborná príprava pôdohospodárskych poradcov

Odborné témy:

 • Program rozvoja vidieka 2014 – 2020
 • Krížové plnenie
 • Poľnohospodárske postupy, ktoré sú prospešné pre klímu a životné prostredie
 • Smernica Európskeho spoločenstva o vodách
 • Nariadenia a smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) platné pre príjímateľov v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a trvale udržateľného používania pesticídov
 • Nariadenia a smernice Európskeho spoločenstva platné pre príjímateľov v oblasti Natura 2000, pri ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a vtáctva
 • Normy bezpečnosti pri práci založené na právnych predpisoch EÚ

Lektori: schválení vydaným potvrdením MŠVVaŠ o akreditácii.

Pomoc účastníkovi vzdelávania (resp. v prípade uplatnenia schémy, minimálna pomoc príjemcovi minimálnej pomoci) je poskytovaná v nepeňažnej forme, poskytnutím 50 % zľavy z celkovej ceny ich účasti na aktivite vzdelávania poradcov (zľava 50 % z účastníckeho poplatku).

Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.:

037/7910 231

0902 920 860

E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00