Projekty

Aktuálne medzinárodné projekty

  Horizon 2020 projekt PoliRural: Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas and People

Zmeny vo vidieckych oblastiach, ako je vyľudňovanie, pustnutie kultúrnej poľnohospodárskej krajiny a strata biodiverzity, môžu pokračovať veľmi pomaly a sú často nezvratné. Tvorcovia politík môžu riadiť tento vývoj s cieľom znížiť ich negatívne dopady, avšak podmienkou je dostupnosť relevantných informácií o tom, či sú súčasné legislatívne nástroje účinné, kto má z nich prospech a akým spôsobom, aké nástroje budú najefektívnejšie a aký budú mať vplyv na ľudí, planétu, zisky a využívanie pôdy.


PoliRural poskytne tieto poznatky kombináciou niekoľkých kľúčových aktivít, potrebných na návrh efektívnych politík rozvoja vidieka na miestnej úrovni, orientovaných na vidiecku populáciu a s výhľadovou perspektívou.


S pomocou výsledkov týchto aktivít projekt PoliRural poskytne rozhodovacím orgánom na rôznych úrovniach základ na riešenie existujúcich a vznikajúcich vidieckych výziev, podporí vidiecke obyvateľstvo a posilní životaschopnosť vidieckych oblastí.

Webstránka projektu:

Facebook:

Polirural Newsletter 1:

Promo Video:

Polirural Newsletter 2:

Polirural Newsletter 3:

Polirural Newsletter 4: