Verejné obstarávanie od 1.7.2013

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje

Názov organizácie: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Sídlo: Akademická 4, 949 01 Nitra
IČO: 36858749
Štatutárny zástupca: Ing. Mária Debrecéniová, CSc., riaditeľka
Web: www.agroinstitut.sk

Profil

Agroinštitút Nitra, štátny podnik je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.