Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období

  Protipožiarna bezpečnosť stavieb

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
  seminár
Forma: denná
Určené:

pre špecialistov požiarnej ochrany, technikov požiarnej ochrany, projektantov stavieb, odbornú verejnosť

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra
Odborný garant: plk. Ing. Miroslav Košút (prezídium HAZZ, odbor požiarnej prevencie)
kpt. Ing. Miroslav Gerši (KR HAZZ Nitra, oddelenie požiarnej prevencie)
Program:

Obsah:

Potreba vypracovania riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby
Požiarno-technické charakteristiky stavby
Členenie stavby na požiarne úseky
Stanovenie požiarneho rizika pre rôzne druhy stavieb
Dovolená plocha požiarnych úsekov, stanovenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti požiarnych úsekov
Určenie požiadaviek na konštrukcie stavby a spôsoby preukazovania požiarnej odolnosti konštrukcií a triedy reakcie na oheň stavebných výrobkov
Zabezpečenie evakuácie osôb a určenie požiadaviek na únikové cesty
Určenie požiarne nebezpečného priestoru stavby a požiadaviek na stavebné konštrukcie v ňom
Určenie zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov a ich požadovaných parametrov
Určenie potreby požiarno-technických zariadení v stavbe
Určenie množstva hasiacich látok pre hasiace prístroje
Určenie požiadaviek pre zariadenia na zásah a ich požadované parametre
Určenie požiadaviek na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari a požiadaviek na káblové systémy požiarnych zariadení
Stanovenie všeobecných požiadaviek na elektroinštaláciu a vykurovanie stavby

 

9.00 – 10.30  hod. Potreba vypracovania riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, požiarno-technické charakteristiky stavby

 plk. Ing. Miroslav Košút (prezídium HAZZ, odbor požiarnej prevencie)

 kpt. Ing. Miroslav Gerši (KR HAZZ Nitra, oddelenie požiarnej prevencie)

10.40 – 12.10  hod. Členenie stavby na požiarne úseky, stanovenie požiarneho rizika pre rôzne druhy stavieb, dovolená plocha požiarnych úsekov, stanovenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti požiarnych úsekov

kpt. Ing. Miroslav Gerši (KR HAZZ Nitra, oddelenie požiarnej prevencie)

12.10 – 12.45  hod. – obed

12.45 – 14.15  hod. – Určenie požiadaviek  na konštrukcie stavby a spôsoby preukazovania požiarnej odolnosti konštrukcií a triedy reakcie na oheň stavebných výrobkov, zabezpečenie evakuácie osôb a určenie požiadaviek na únikové cesty, určenie požiarne nebezpečného priestoru stavby a požiadaviek na stavebné konštrukcie v ňom

plk. Ing. Miroslav Košút (prezídium HAZZ, odbor požiarnej prevencie)

 kpt. Ing. Miroslav Gerši (KR HAZZ Nitra, oddelenie požiarnej prevencie)

14.30 – 16.00  hod. Určenie zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov a ich požadované parametre, určenie potreby požiarno-technických zariadení v stavbe, určenie množstva hasiacich látok pre hasiace prístroje, určenie požiadaviek pre zariadenia na zásah a ich požadované parametre, určenie požiadaviek na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari a ich požiadaviek na káblové systémy požiarnych zariadení, stanovenie všeobecných požiadaviek na elektroinštaláciu a vykurovanie stavby

 kpt. Ing. Miroslav Gerši (KR HAZZ Nitra, oddelenie požiarnej prevencie)

Organizačný garant: Ing. Rastislav Polák
Tel.: 037/7910219
Mob.: 0905 262 103
Fax: 037/7910159
E-mail: rastislav.polak@agroinstitut.sk