Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období

  Projektový manažment

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
  seminár
Forma: denná
Cieľ:

získať poznatky, vedomosti a skúsenosti z oblasti projektového manažmentu, získať informácie dôležité pri príprave projektov v rámci opatrení Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020

Určené:

fyzické a právnické osoby z verejného a súkromného sektora, osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, mladí farmári, ktorí budú žiadať o podporu z PRV 2014 - 2020, tiež ostatná verejnosť, ktorá má záujem o získanie poznatkov z oblasti projektového manažmentu

Rozsah: 2 dni
Miesto konania: Agroinštitút Nitra štátny podnik
Termín/y:  
Odborný garant:  
Program:

1. deň

8.30 –  9.00  registrácia účastníkov

9.00 – 12.15 vrátane prestávky

Úvod do problematiky projektového manažmentu, vysvetlenie základných pojmov (projektové riadenie, projekt a jeho atribúty, program, portfólio, trojimperatív, obsah a rozsah projektu, kritériá úspešnosti projektu)
Životný cyklus projektu (životné fázy projektu, predprojektová fáza, SWOT analýza, SLEPT analýza, cieľ projektu, prínos projektu, ILP – identifikačný list projektu, projektová fáza - otváracie rokovania, projektová fáza - návrh projektu, poprojektová fáza)

12.15 – 13.00 obed

13.00 – 14.30 vrátane prestávky

Tvorba plánu 1 (fáza riadenia projektu, životný cyklus projektu, míľnik projektu, hierarchická štruktúra prác (WBS))
Tvorba plánu 2 (plánovanie projektu, hlavné procesy, pomocné procesy, štruktúrovanie projektu, znázornenie projektovej hierarchie)

Príklady:

Logický rámec
WBS
Komunikácia a brainstorming
Sieťová analýza
Ganttov diagram, historogram zdrojov
Projektový tím

2. deň

8.30 –   9.00  registrácia účastníkov

9.00 – 12.15 vrátane prestávky

Riziká v projekte (analýza rizík, opatrenia, príležitosť a riziko, riadenie rizík)
Zmeny v projektoch a riešenie krízy (integrované riadenie zmien, kríza, krízové ​​riadenie, vyhodnotenie zmeny, zmena rozsahu, komisia pre zmeny, zmenové konanie na projekte, požiadavky zmeny)
Etika a štandardy projektového riadenia (etika, etický kódex, štandardy v riadení projektov)

12.15 – 13.00 obed

13.00 – 15.00 vrátane prestávky

prezentácia projektových opatrení Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020
najčastejšie chyby pri podávaní projektov
diskusia

Účastnícky poplatok: 99  €
Organizačný garant: Ing. Monika Rízeková
Tel.: 037/7910 296
Mob.: 0905 835 208
Fax: 037/7910 159
E-mail: monika.rizekova@agroinstitut.sk