Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období

  Podmienky poskytovania priamych podpôr a ich kontrola pre rok 2016

  seminár
Forma: denná
Cieľ:

poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti hospodárenia a čerpania podpôr a výkonu kontrol.

Určené:

fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a ostatná verejnosť, ktorá má záujem o získanie poznatkov z danej problematiky.

Miesto konania: NITRA - Agroinštutút Nitra, Akademická 4
Program:

- Základné podmienky hospodárenia na poľnohospodárskej pôde oprávnenej na poskytnutie podpory

-   Kontrola dodržiavania podmienok pre príjemcov priamych podpôr

-  Podporné schémy na poľnohospodárskej pôde pre rok 2016 (Aktuálne priame podpory. Administrácia čerpania priamych podpôr. Uplatňovanie administratívnych sankcii.)

Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910 231
Mob.: 0902920860
Fax: 037/7910159
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk