Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období

  Hydromelioračné zariadenia ako neoddeliteľná súčasť agrorezortu - možnosti čerpania finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020

HYDROMELIORAČNÉ ZARIADENIA AKO NEODDELITEĽNÁ SÚČASŤ AGROREZORTU - možnosti čerpania finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020

  seminár
Forma: denná
Cieľ:

Podať informáciu o súčasnom stave hydromelioračných zariadení a perspektívach ich rozvoja. Načrtnúť možnosti spolupráce Hydromeliorácie, š. p. v súčinnosti s MPRV SR a subjektov poľnohospodárskej prvovýroby pre spolufinancovanie projektov rozvoja hydromelioračných zariadení. Priblíženie možností čerpania prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020, Opatrenie 4, Investície do hmotného majetku; Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov; Oblasť. Zavlažovanie; Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. 19/PRV/2016.

Určené:

Subjekty poľnohospodárskej prvovýroby, ktoré využívajú alebo majú záujem využívať existujúce hydromelioračné zariadenia a chcú sa podieľať na ich budovaní a rozvoji, ostatní záujemcovia o problematiku.

Rozsah: 6 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, Nitra
Odborný garant: Ing. Laura Nagyová, Hydromeliorácie, š. p. - riaditeľka
Program:

- Úvod  (Ing. Laura Nagyová,  Hydromeliorácie, š. p. – riaditeľka)

- Možnosti spolupráce Hydromeliorácie, š. p. a poľnohospodárskych subjektov v súčinnosti s MPRV SR a ním zverejnených výziev pre spolufinancovanie projektov rozvoja hydromelioračných z

- Priblíženie možností čerpania finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020 (zástupca Pôdohospodárskej platobnej agentúry)

- Hydromeliorácie, štátny podnik – história a súčasnosť (Ing. Pavol Halmo, Hydromeliorácie, š. p.)

- Hlavné melioračné zariadenia – závlahy (rozdelenie, význam, funkcia) (Ing. Pavol Mihálek, Hydromeliorácie, š. p.)

- Hlavné melioračné zariadenia – odvodnenie (rozdelenie, význam, funkcia) (Ing. Ján Alena, Hydromeliorácie, š. p.

- Melioračné zariadenia v procese pozemkových úprav a ich legislatívne aspekty (doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., SPU Nitra)

- Význam obnovy hydromelioračných systémov v manažmente povodí (Ing. Martin Báčik, PhD., Hydromeliorácie, š. p.)

- Panelová diskusia

- Súčasné trendy a možnosti v odvodnení

- Súčasné trendy a možnosti v závlahách

- Hnojivá závlaha a dôležitosť a potreba jednotlivých chemických prvkov v pôde

Organizačný garant: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.
Tel.: 037/7910 280
Fax: 037/7910 159
E-mail: andrea.lehotayova@agroinstitut.sk