Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období

  Finančná analýza podniku

  seminár
Forma: denná
Cieľ:

Úspešná adaptácia podniku na neustále prebiehajúce zmeny závisí od schopnosti podnikového manažmentu reagovať na nové podmienky. Cieľom je predstaviť účastníkom seminára niektoré metódy prognózovania finančnej situácie podniku a poukázať na faktory podmieňujúce úspech ako je objektívna analýza hodnotenia vlastných výsledkov a možností, predpoklady úspešnosti konkurencie a prijímanie správnych rozhodnutí. Významnú úlohu v tomto úsilí zohráva aj analýza finančného zdravia podniku, ktorá môže mať veľmi výrazný dopad na účinnosť podnikového riadenia.

Určené:

finanční manažéri podnikov, riaditelia, konatelia a ostatní záujemcovia

Rozsah: 1 deň
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Termín/y:

 

Program:

Všeobecné informácie:
•  Štruktúra a obsah finančnej analýzy podniku
•  Informačné zdroje pre finančnú analýzu
•  Ukazovatele, sústavy ukazovateľov a analytické modely
•  Postup finančnej analýzy

Finančná analýza ex post:
•  Horizontálna a vertikálna analýza výkazov
•  Sústava finančných pomerových ukazovateľov
•  Analýza vzťahov medzi finančnými ukazovateľmi
•  Porovnanie podnikových ukazovateľov s ukazovateľmi za odbor
•  Analýza vývoja v čase

Finančná analýza ex ante:
• Oblasti použitia systémov včasného varovania

Riešenie príkladu a diskusia

Organizačný garant: Ing. Zuzana Repiská
Tel.: 037/7910231
Mob.: 0902920860
Fax: 037/7910159
E-mail: zuzana.repiska@agroinstitut.sk
Poznámka: