Celoživotné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie realizované v predchádzajúcom období

  Efektívne obstarávanie podlimitných a nadlimitných zákaziek a zákaziek podľa §9 ods.9 pre prijímateľov NFP z PRV 2014-2020

Efektívne obstarávanie podlimitných a nadlimitných zákaziek a zákaziek podľa §9 ods.9 pre prijímateľov NFP z PRV 2014-2020

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
  seminár
Forma: denná
Cieľ:

Aplikovať čo najvhodnejší postup vo verejnom obstarávaní s ohľadom na efektívnosť, hospodárnosť a čo najmenšiu byrokraciu a praktické aplikácie pre prijímateľov NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Určené:

verejným obstarávateľom, osobám podľa § 7 zákona o VO (poľnohospodárskym subjektom) prijímateľom nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, ktorí obstarávajú tovary, služby a stavebné práce podľa zákona o verejnom obstarávaní

Rozsah: 4 hodiny
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Termín/y: kontaktujete organizačného garanta
Odborný garant: Ing. Nina Kurtulíková
certifikovaná lektorka pre elektronické trhovisko
Program:

• Zadefinovanie základných pojmov vo verejnom obstarávaní

•   Zákazky podľa § 9 ods. 9 +  praktická aplikácia

 • Elektronický kontraktačný systém, tzv. Elektronické trhovisko + praktická aplikácia

• Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska

• Nadlimitné zákazky

• Diskusia

 

Účastnícky poplatok:  
Organizačný garant: Ing. Eva Barboriaková
Tel.: 037/7910 217
Fax: 037/7910 159
E-mail: barboriakova@agroinstitut.sk
Poznámka:

 
Záväzná prihláška: