kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Register záujemcov o poskytovanie poradenských služieb v rámci opatrenia 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhsopodarovateľom lesa v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 -2020

V roku 2017 bol schválený zákona č. 280/2017 Z.z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. V § 22 tohto zákona je zadefinovaný Pôdohospodársky poradenský systém a podmienky ktoré pôdohospodársky poradca musí spĺňať:

a) má ukončené stredoškolské vzdelanie v učebnom odbore alebo v študijnom odbore so zameraním na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rozvoj vidieka, veterinárne vedy alebo potravinárstvo podľa osobitného predpisu a najmenej päť rokov praxe v príslušnom učebnom odbore alebo v poradenstve v poľnohospodárstve alebo vysokoškolské vzdelanie a najmenej tri roky praxe najmä v poľnohospodárstve, v potravinárstve, v oblasti veterinárneho lekárstva, lesníctva, práva alebo poradenstva v poľnohospodárstve,

b) absolvoval odbornú prípravu poradcov organizovanú poverenou osobou podľa odseku 4 písm. a),

c) je držiteľom certifikátu o odbornej spôsobilosti poradcu alebo obdobného osvedčenia vydaného v inom členskom štáte.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravuje výzvu PRV 2014 - 2020 pre Opatrenie 2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa. Za účelom zistenia predbežného záujmu zo strany odbornej verejnosti o poskytovanie poradenských služieb je na našej stránke zverejnený kontaktný formulár, ktorý slúži na zaregistrovanie záujemcov o poskytovanie pôdohospodárskeho poradenstva v rámci opatrenia 2.1 Všetkých záujemcov, ktorí sa prostredníctvom kontaktného formuláru zaregistrujú, budeme následne informovať o všetkých dôležitých skutočnostiach v procese vzdelávania a certifikácie pôdohospodárskych poradcov.