kalendár školení

kalendár prenájmu miestností

Pôdohospodárske poradenstvo

Na základe pripravovaného Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, opatrenia Poradenské služby vyplývajúceho z čl. 16 ods. 1 c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore a rozvoji vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka č. 2011/0282 (COD), poverením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 16.12.2013, číslo: 889/2013-100 a v rámci koordinovania pôdohospodárskeho poradenského systému v súlade s poverením Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 671/2008-910 zo dňa 22.1.2008, Koncepciou pôdohospodárskeho poradenského systému prijatou 25.1.2007 pod číslom 817/2007-550 a nariadením Rady (ES) č. 73/2009 a ďalších nariadení a následných zmien, Agroinštitút Nitra, štátny podnik vykonáva akreditovanú vzdelávaciu činnosť, realizáciu jednotlivých druhov celoživotného vzdelávania zabezpečovaním:

1) vzdelávania pôdohospodárskych poradcov za oblasť poľnohospodárstva a lesníctva na programové obdobie 2014 - 2020;

2) spravovania verejného portálu evidencie pôdohospodárskych poradcov na programové obdobie 2014 - 2020.

 

Úlohy Agroinštitútu Nitra, štátny podnik v oblasti pôdohospodárskeho poradenstva:

  • realizácia koncepcie poradenských služieb v SR v zmysle legislatívnych rámcov EÚ a akreditácie vzdelávania pôdohospodárskych poradcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

  • zabezpečenie certifikácie poradcov, vedenie Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR a realizácia poradenského systému

  • spolupráca s univerzitami a výskumnými ústavmi pôdohospodárskeho zamerania doma aj v zahraničí

  • vydávanie učebných materiálov pre poradcov v tlačenej a elektronickej forme

  • príprava koncepčných a strategických dokumentov v oblasti poradenstva

  • tvorba vzdelávacích programov a projektov pre rôzne cieľové skupiny pôdohospodárskej praxe

  • realizácia vzdelávacích aktivít