kalendár školení

MODUL 01 – Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín - pre predajcov

MODUL 01 – Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín - pre predajcov

Miesto konania: regióny Slovenska 

Cieľ odborného vzdelávania: Cieľom odborného vzdelávania je získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín (osvedčenie sa vydáva podľa § 32 Zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 492/2011 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín)

Cieľová skupina: fyzické a právnické osoby, kt. uvádzajú prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky – predajcovia a distribútori (povinnosť absolvovať vzdelávanie sa v zmysle § 32 ods. 6 zákona č. 405/2011 Z. z. sa nevzťahuje na distribútora predávajúceho len prípravky na neprofesionálne použitie, ak neponúka na predaj pesticídne prípravky, ktoré sú klasifikované ako jedovaté, veľmi jedovaté, karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu)

Bližšie informácie:
Ing. Monika Rízeková
tel.: 037/7910 296
fax.: 037/7910 159
e-mail: monika.rizekova@agroinstitut.sk